En man i Västernorrland har sju gånger större chans att få livränta på grund av arbetssjukdom än en kvinna från Gävleborg. Kön och bostadsort inverkar fortfarande på oddsen att få sin arbetssjukdom godkänd – trots att Försäkringskassan organiserat om för att uppnå en likvärdig bedömning.

Det är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetssjukdomar godkända av Försäkringskassan. Förra året beviljades 28 procent av männens ansökningar att jämföra med 15 procent av kvinnornas, enligt statistik som Försäkringskassan tagit fram till LO-Tidningen.

Skillnaderna mellan könen har varit stora under många år. Enligt Försäkringskassans analyser är den främsta förklaringen att män och kvinnor arbetar inom olika yrken.

– Inom traditionellt manliga yrken har det funnits en större kunskap om arbetsmiljöfrågor vilket gjort att man lättare sett sambandet mellan skador och arbete, säger Carina Söderberg, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans huvudkontor.

Männen i forskarfokus
Det finns också betydligt mer forskning som visar på sambandet mellan belastning och arbetsskador i manliga branscher än i kvinnliga.

– Forskning görs av män och på män, säger Carina Söderberg.

Kvinnor och män blir också olika bemötta inom vården och får olika diagnoser. Kvinnors besvär beskrivs ofta som mer komplexa i sjukintygen, vilket gör det svårare att visa att de beror på arbetet.

Kvinnor missgynnas därmed på flera nivåer, och det påverkar bedömningarna hos Försäkringskassan. Men det är inte uteslutet att även Försäkringskassan deltar i diskrimineringen.

– Givetvis kan det vara så. Alla människor har ju sina värderingar och tankar med sig, även våra anställda, men vi arbetar väldigt mycket med att komma till rätta med det här.

 

Utbildning pågår
Flera utbildningsinsatser pågår för de anställda och en konkret handledning för hur arbetsskadeärendena ska hanteras har tagits fram så att alla ska behandlas lika.

Försäkringskassan har tidigare fått kritik av Riksrevisionen för att ny forskning inte används i tillräcklig omfattning. Därför pågår också en kunskapssammanställning kring arbetsskador så att personalen hålls uppdaterad om ny forskning.

Men inte bara kön utan också bostadsort påverkar chanserna att få livränta, och där är skillnaderna ännu större. I Västernorrlands län godkändes 37 procent av ansökningarna förra året medan bara 15 procent godkändes i Gävleborgs län.

– Vi har inget enkelt svar på vad det kan bero på, säger Carina Söderberg.

 

Skillnaderna kvar
LO-Tidningen uppmärksammade problemet med regionala skillnader för två år sedan, och då trodde Försäkringskassan att de skulle försvinna när verksamheten organiserades om.

Sedan 2008 handläggs arbetsskador bara på fem ställen i landet i stället för 21 som tidigare. Tanken är att bedömningen ska bli mer likvärdig och att de som handlägger ärendena ska bli mer specialiserade. Men trots den nya organisationen kvarstår skillnaderna även i förra årets statistik.

– Omorganiseringen skedde successivt under förra året. Vi tror att det är för tidigt att dra några slutsatser än. Den nya organisationen kommer nog att få genomslag först i årets statistik, säger Carina Söderberg.

 

 

FAKTA / Livränta
Den som fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt med minst en femtondel på grund av en arbetsskada kan få livränta.
Livräntan kan beviljas för viss tid eller tills vidare, men arbetsförmågan ska vara nedsatt i minst ett år, och inkomstförlusten på grund av skadan ska vara minst 10.700 kronor om året.
Livräntan täcker hela inkomstbortfallet som arbetsskadan orsakat, upp till ett belopp på 321.000 kronor om året.