Svenskt Näringsliv vill inte ha någon lag om integritetsskydd i arbetslivet. Arbetsgivarna anser att det skulle innebära en oacceptabel begränsning av arbetsledningsrätten.

Det handlar om en utredning – Integritetsskydd i arbetslivet. Syftet är att lagreglera den personliga integriteten i arbetslivet. Arbetsgivarna för fram sin kritik i sitt remissvar. LO är betydligt mer positiv till förslagen, men har också invändningar.

Vår huvudsakliga invändning är att det inte behövs någon lag. Integriteten är inget stort problem på våra arbetsplatser. Om vi fick råda skulle förslaget slängas i papperskorgen, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist hos Svenskt Näringsliv.

God sed
Det finns ingen lagstiftning på området utan det är den praxis som utvecklas i AD-domar och som finns i internationella konventioner som gäller och det här kallas god sed på arbetsmarknaden. Vid flera tillfällen tidigare har lagstiftning om integritet i arbetslivet varit på gång, men detta har inte lett fram till några nya lagar.

Arbetsgivarnas linje är att integritetsfrågorna i stor utsträckning handlar om arbetsledningsrätt medan facken inte tycker att arbetsledningsrätten sträcker sig så långt. Därför vill facken ha någon form av regler. Det har varit svårt att sluta avtal och det gör att LO gärna ser en lagstiftning.

En av fackets viktigaste invändningar mot förslagen i utredningen är facken tycker det saknas ett allmänt tolkningsföreträde för arbetstagarorganisationerna i integritetsfrågor.

Svårt fortsätta med drogtester
Svenskt Näringslivs Lars Gellner säger att utredningen innebär att arbetsgivarnas beslut om kontroller av de anställda ska prövas rättsligt och mot olika kriterier. Det anser han är ett stort ingrepp i arbetsledningsrätten.

Han pekar också på att en effekt skulle bli att de drogtester som idag genomförs skulle i många fall bli svårt att fortsätta med, eftersom det kommer krävas centrala avtal för att göra medicinska undersökningar som inte är tillåtna enligt förslaget. Han pekar också på att det är konstigt att medicinska undersökningar kan ske inom ramen för rehabilitering, men enligt Svenskt Näringsliv finns det ingen förklaring av när rehabiliteringen börjar.

Förslager kan leda till att arbetsgivare blir mer obenägna att anställa eftersom man berövas viktig information.

Bra som det är
Lars Gellner noterar att det bland förslagen finns begränsningar av arbetsgivarnas möjligheter att kräva utdrag ur arbetssökandens medicinska register och ur deras brottsregister.

Dessutom tycker arbetsgivarna att de föreslagna reglerna är krångliga och går emot strävan att regler för arbetslivet ska förenklas.

Sammantaget tycker Svenskt Näringsliv att det är bra som det är.

FAKTA / Betänkandet
Betänkandet ”Integritetsskydd i arbetslivet” innehåller en rad förslag.
Det är bland annat:
Ändringar när det gäller personuppgiftslagen:
+det ska inte räcka med att en anställd eller arbetssökande samtycker till att arbetsgivaren tar del av elektroniskt lagrade personuppgifter
+ hinder för att personuppgifter används till annat än vad som var tänkt

det ska vara förbjudet för arbetsgivare att av arbetssökande att de visar upp bland annat brottsregister och register från Försäkringskassan så vida det inte finns lagstöd, som exempelvis kan handla om att hindra dömda pedofiler från att jobba med barn

arbetsgivare är bara tillåtna att göra medicinska undersökningar om det är berättigat och är ett godtagbart ingrepp i den personliga integriteten i förhållande till ändamålet

det ska också vara förbjudet att lyssna på anställdas telefonsamtal, genomföra kontroll vid in- och utpassering, genomföra personlighetstester, använda analog kameraövervakning, punktmarkera arbetstagare, systematiskt fråga ut anställda om privata förhållanden – om det inte anses berättigat och är ett godtagbart ingrepp i integriteten i förhållande till ändamålet

arbetsgivaren ska vara förhandlingsskyldig om arbetsgivaren vill införa övervakning och kontroll av större betydelse

Datainspektionen ska kunna yttra sig om kollektivavtal om arbetsgivarens personuppgiftsbehandling av de anställda