Sverige saknar en fungerande regionalpolitik. Regeringen har inte ens ambitionen att driva en för hela landet sammanhållen sådan. Det är mycket allvarligt eftersom klyftan mellan storstadsregionerna och det övriga landet hela tiden ökar. Som trenden är nu så har vi några få ”högtrycksregioner” och många tillbakaträngda ”lågtrycksregioner” med allt sämre skattekraft, negativ befolkningsutveckling och allt dystrare framtidsutsikter.

Regeringen abdikerar och vill att kommuner och regioner i praktiken ska ta ansvar för den regionala utvecklingen. I stället borde utmaningen vara hur staten tillsammans med regioner och kommuner ska utveckla hela landet. Regeringen borde våga vara tydlig om att den inte accepterar dagens ökande regionala obalanser. Men så sker icke!

I dag finns ingen industripolitik som tar ansvar för basnärigarnas utveckling, stödet för bredbandsutbyggnad i hela landet avvecklas, garantin för goda teleförbindelser i hela landet sviktar, de statliga verken slimmar och förändrar sin organisation utan regionala hänsyn, de regionala högskolornas roll ska minska, resurserna till vuxenutbildning har skurits ned, kommuner och landsting är i ekonomisk kris och arbetslösheten ökar. Inte ens Centerpartiet tar de regionala utvecklingsfrågorna på allvar. Man förbigår dagens negativa utveckling med tystnad.

Skilda utmaningar
Förra året ökade Stockholms befolkning med 32.000 personer. I många andra län så minskade den. Under de kommande tjugo åren så räknar man med att Stockholmsregionen  kommer att växa med cirka en halv miljon människor. Självfallet leder det till stora utmaningar inom skola, äldreomsorg, trafik och bostäder för den regionen. Men utmaningen blir minst lika stor i de delar av landet som kommer att få en minskad befolkning.

Efter en lång rad av år med ett minskat antal kommuner med en negativ befolkningsutveckling så har kurvan sedan regimskiftet vänt uppåt igen. Avsaknaden av regionalpolitiska ambitioner blir på detta sätt i praktiken mycket tydlig.

Det som nu måste till är en utökad satsning inom många områden som är viktiga för en offensiv regionalpolitik. Ett sådant område är kommunikationer.

Socialdemokraterna har för åren 2010–2021 föreslagit en investeringsram på 457  miljarder kronor, vilket är 40 miljarder mer än regeringen. Goda kommunikationer som gör Sverige rundare är avgörande för den regionala utvecklingskraften. Ett annat område är bredbandsutbyggnaden där den högerstyrda borgerliga regeringen avvecklat stödet från staten. Den är ännu inte fullföljd och goda möjligheter till bredbandskommunikation i hela landet är en förutsättning för att kunna vara med i utvecklingen.

Branschprogram
Branschprogram för de exportinriktade basindustrierna, utveckling av turism- och besöksnäringen, prioritering av högskolornas tredje uppgift, det vill säga roll i den regionala utvecklingen, ökade statsbidrag till kommuner och landsting och en omfattande investering inom utbildningssektorn i bland annat vuxenutbildning, är några av huvudpunkterna i vår strategi för en ny regionalpolitik. Det livslånga lärandet är en motor i det som i framtiden skall bygga ett starkt samhälle. Ett allt mer flexibelt näringsliv kräver utbildad arbetskraft vilket i sin tur kräver möjligheter till återkommande fort- och vidareutbildning. Det är ett perspektiv som saknas i dagens borgerliga regeringspolitik.

Vi behöver en regionalpolitik som lyfter Sverige och gör vårt land mer rättvist. Den regionala utvecklingen måste vara en överordnad fråga som stäms av i de olika strategiska politiska besluten. I dag saknas en effektiv samordning över departements- och sektorsgränser. Det är beklagligt. Om något visar det att det är dags att återupprätta regionalpolitiken!

Peter Hultqvist
Regionalpolitiskt ansvarig för Socialdemokraterna

Krister Örnfjäder

Ledamot i riksdagens näringsutskott (S)