Främst män drabbas av minskad sysselsättningsgrad och ökad arbetslöshet. Industriarbetare och byggnadsarbetare drabbas hårdast av den ekonomiska krisen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) är dyster läsning. Även sysselsättningsgraden har sjunkit det senaste året och ligger nu på 66,3 procent, vilket är en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med juni förra året. Samtidigt minskade antalet arbetade timmar med 3 procent.

Sysselsättningen minskar
Under året har arbetslösheten gått upp med 1,7 procentenheter. Sysselsättningen minskar med 79.000 personer och av dem är 74.000 män. Det är framför alt inom verkstadsindustrin och i byggbranschen som antalet sysselsatta sjunker. De verkstadsanställda har blivit 52.000 färre medan byggbranschen minskat med 29.000 personer.

Var fjärde arbetslös studerar
Antalet arbetslösa var i juni 503.000 personer. Det är en ökning med 87.000 personer. Av de arbetslösa studerar nästan en fjärdedel på heltid och de räknas som arbetslösa eftersom de säger att de hellre skulle arbeta om det funnits något arbete åt dem.

Ungdomsarbetslösheten har däremot inte ökat alls det senaste året. I åldersgruppen 15-24 år är arbetslösheten 29,7 procent och det är ingen förändring jämfört med förra sommaren.