Hotet mot kommunala bolag har tillfälligt upphävts sedan regeringen i dag föreslagit att offentlig upphandling fram till 2013 inte behöver tillämpas då kommuner köper tjänster av egna bolag. Men EU:s regler gör framtiden oviss.

Det är ett brott mot lagen om offentlig upphandling att kommuner använder egna avfallsbolag utan upphandling, konstaterade regeringsrätten för en tid sedan.

 

Enligt EU-direktiv spelar det ingen roll att bolaget utför kommunala sysslor och det spelar ingen roll att det är kommunerna själva som äger företaget, konstaterar rätten.

 

Äger själva bolagen

Bakgrunden är att ett antal privata avfallsbolag begärde överprövning av att kommunerna Simrishamn och Tomelilla låtit det kommunalt samägda företaget Sysav svara för renhållning och återvinning.

 

Sysav, Sydskånes Renhållnings AB, ägs gemensamt av 14 skånska kommuner.

 

Domen har nu fått regeringen att föreslå ett tillfälligt undantag från lagen om offentlig upphandling som ska sträcka sig till den första januari 2013. Enligt undantaget, som presenterads i dag, ska kommuner visst få använda sina egna bolag utan att tvingas lägga ut verksamheten för privat konkurrens.

 

Alternativet enligt regeringen är att omvandla hela det svenska kommunala bolagssystemet till det som en gång var, en konstruktion med nämnder och förvaltningar i stället för kommunala bolag.

 

Kommungemensamma renhållningsverk skulle i så fall förvandlas till gemensamma renhållningsnämnder, men hela övergången skulle bli mycket kostsam.

 

Huvudfrågan kvarstår

Men huvudfrågan är om ett undantag verkligen är förenligt med EG-rätten.

 

Enligt EU:s direktiv kan visserligen nationella bestämmelser om undantag accepteras, men bara om kommunerna har full kontroll och insyn i bolagen.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) välkomnar det nya lagförslaget. SKL pekar också på en dom i Tyskland i ett liknande mål om ett samägt avfallsbolag som de menar stärker möjligheten till undantag.

 

Men enligt branschorganisationen Återvinningsindustrierna är frågan ännu inte avgjord.

 

Avfallsbolag fristående

De kommunala avfallsbolagen är så fristående att kommunerna inte kan anses ha den kontroll och insyn över bolagen så att möjligheten till undantag är giltig, menar de.

 

– Jag har ännu inte sett regeringens förslag, men utifrån EG-rätten anser vi att de kommunala avfallsbolagen är ute på marknaden och agerar som egna privata bolag i så pass hög grad så vi har gjort den bedömningen, säger Annika Helker Lundström, vd i Återvinningsbolagen.

 

I sin promemoria tar regeringen inte heller ställning till hur långt undantagen kan gälla utan vill att frågan utreds vidare till 2013 och följs av förslag om vilka områden som kan omfattas av ett permanent undantag.