Olle Ludvigsson, 59, ordförande för Volvos verkstadsklubb, IF Metall och LO i Göteborg. Kandiderar till EU-parlamentet för Socialdemokraterna.
 

EU kan liknas vid en förening som länderna i Europa vill vara medlemmar i därför att det är vissa frågor som de inte kan lösa på egen hand.

Miljöfrågan är ett typexempel. När 90 procent av luftföroreningarna kommer från länder utanför det egna, kan detta miljöproblem endast åtgärdas på ett effektivt sätt om man gemensamt kommer överens om skärpta minimiregler för utsläppen.

Företagens internationalisering har på samma sätt lett till fackliga krav på gemensamma minimiregler inom exempelvis arbetsmiljöområdet för att försvåra för de internationella storföretagen att spela ut löntagare i olika länder mot varandra.

Närhetsprincip
Det är bara att erkänna att svenska politiker och fackliga företrädare varit dåliga på att förklara det här. Fackliga Röster för Europa vill ha ett starkare EU i vissa frågor men att EU ska avstå från att engagera sig i andra. Närhetsprincipen ska gälla – det vill säga att bara frågor som de enskilda länderna inte själva kan lösa på ett effektivt sätt ska hanteras på EU-nivå.

Då skapas också förutsättningar för ett mer kraftfullt EU. Att ett sådant EU behövs framstår särskilt tydligt i dag när vi har en global finans- och sysselsättningskris samtidigt som världen står inför en ödesfråga på miljöområdet.

Finanskrisen kan världens länder endast lösa gemensamt. Genom att EU uppträder som ett sammanhållet ekonomiskt block underlättas de globala förhandlingarna och minskas risken för ett handelskrig som ytterligare skulle förvärra den ekonomiska krisen. Förutsättningarna ökar också för att de globala spelreglerna på kapitalmarknaden skärps och att utrymmet för skatteparadisens destruktiva roll i framtiden elimineras eller i vart fall kraftigt begränsas.

EU i samordnande roll
För att lösa den sysselsättningskris som finanskrisen i stor utsträckning bidragit till har efterfrågan kraftigt stimulerats i många länder. Detta leder ofrånkomligt till budgetunderskott som i sin tur kan innebära problem för vissa länder som redan har svaga statsfinanser.

Europas länder är hårt ekonomiskt sammankopplade med varandra. Om ett enskilt land stimulerar sin efterfrågan leder detta till att denna efterfrågan i stor utsträckning spiller över till de andra länderna i Europa samtidigt som landet ifråga får stora budgetunderskott.

Om däremot alla länderna i Europa gemensamt stimulerar sina ekonomier blir den totala stimulansen mycket stor samtidigt som ländernas budgetunderskott kan begränsas. Här har EU haft en viktig samordnande roll.

Ödesfråga

I de globala klimatförhandlingarna har EU varit avgörande för de framsteg som trots allt hitintills uppnåtts. Att dessa på intet sätt är tillfyllest är lika uppenbart som att vi har svårt att föreställa oss storleken på den uppgift alla världens länder nu står inför.

Vi vet att 80 procent av jordens befolkning behöver tillgång till mer energi och att 80 procent av jordens energiförsörjning är baserad på fossila energikällor. Samtidigt vet vi att den ändliga resurs – olja, kol och fossilgas – som bildats under flera hundra miljoner år och kapslats in i jordskorpan, nu plockas upp under ett par hundra år och förs ut i atmosfären som koldioxid. Det är endast ett starkt och sammanhållet EU som kan bidra till en lösning av denna ödesfråga.

Nu inför EU-parlamentsvalet försöker kandidater i olika partier att övertrumfa varandra om allt de vill att EU skall göra. Men vad vi behöver är många (S)-parlamentariker som driver på i de frågor där EU-parlamentet är medbeslutande och som inte kan lösas på ett nationellt plan.

Ändra lagen

EU:s inre marknad är viktig för både löntagare och företag. Den fria rörligheten skapar förutsättningar för ökad konkurrensförmåga och ekonomisk tillväxt. Men den fria rörligheten får inte ske på löntagarnas bekostnad.
 
Efter EG-domstolens dom i bland annat Vaxholmsmålet är det nödvändigt att ändra i EU:s lagstiftning för att återställa principen att alla företag och anställda ska följa de lagar och avtal som finns i det land där arbetet utförs. Om inte får vi en arbetsmarknad där arbetstagare från andra länder kan diskrimineras.

Därför är det viktigt för löntagarna att få in personer som vet vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden och som inser att kollektivavtal och rätt till stridsåtgärder är grundläggande för att vi i Sverige och Europa ska kunna förhindra social dumpning. Det är också viktigt att få EU-parlamentariker som har stor erfarenhet av internationellt fackligt arbete. Olle Ludvigsson är en sådan kandidat.

Kryssa Olle!

Styrelsen Fackliga Röster för Europa


Stefan Löfven

Ordförande och medlem IF Metall
Lise-Lotte Lenberg
Vice ordförande och medlem Kommunal
Claes Hellgren
Kassör och medlem Pappers
Bo Carlsson
Ledamot och medlem Seko
Bo Rönngren
Ledamot och medlem Transport