”Debatten om medelklassens vanor och livsstilar har kommit att ersätta analyser av klassformering utifrån arbetets organisering. Det som har varit i fokus är inte hur det kollektiva (klass)subjektet skapats utan det individuella subjektet.” Redaktionen för nummer  3-4 2008: Tema Klass

”Det hade påtagliga kroppsliga innebörder och en kvinna uttryckte (…) att hon inte kunde närma sig uppväxtmiljön utan att få ont i magen.” Ulla-Britt Wennerström

En emotionell process
I det senaste numret av Tidskrift för genusvetenskap är temat ”Klass”. Här samlas en rad texter som alla på olika sätt visar på vikten av att para klassperspektivet med det genusvetenskapliga (endast ett par texter faller utanför temat, till exempel en intressant analys av tv-serien L Word).

Som påpekas i det redaktionella förordet har klassbegreppet kommit att ändra karaktär och innebörd med tiden. Denna förskjutning märks också i en av numrets intressantare texter, nämligen Ulla-Britt Wennerströms ”Den kvinnliga klassresan”, som bygger på hennes avhandling med samma namn från 2003.

Här beskrivs den kvinnliga klassresan som en i första hand emotionell process: inte bara genererar klassresan olika slags känslor inom den som genomför den, det är också i allra högsta grad känslor som styr och orsakar densamma.

Wennerström visar trovärdigt hur emotioner som skam, självrespekt, längtan bort och jävlar anamma ligger till grund för klassresans tillblivelse och individens konstituerande av identiteten.

Människan och strukturen
Det känns som en välkommen och insiktsfull poäng att lyfta fram känslors vitalitet och visa på att ”människan som upplever strukturen är något annat än strukturen i sig” (s. 51).

Tidskrift: Tidskrift för genusvetenskap.
Utkommer sedan: 1980 (tidigare under namnet ”Kvinnovetenskaplig tidskrift”).
Antal nummer per år: 4.

Läs också: Tidskriftens hemsida www.tegeve.se.

Therese Eriksson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktörn