LO:s och PTK:s förslag till nytt huvudavtal innebär en försvagning av arbetstagarnas position, konstaterar Kurt Junesjö. Det går ut på att överlämna makt till arbetsgivarna i utbyte mot lite pengar. Samtidigt som arbetsgivarna inte förväntas lämna ifrån sig någon makt.

Den tidigare juristen på LO-TCO Rättsskydd, Kurt Junesjö, är hård i sin kritik av fackens förslag till nytt huvudavtal som överlämnades till Svenskt Näringsliv i onsdags.

– Det är så egendomligt tänkt. Det handlar om att teckna avtal genom att vara snäll – inte genom att facken ska använda sin styrka, säger han.

Kurt Junesjö går igenom de föreslagna förändringarna, och sprider sin skriftliga kritik av förslaget. Han kommer fram till att LO och PTK vill stärka arbetsgivarnas ställning på sju punkter medan fackens position blir bättre på en punkt – lönestatistiken.

Bland de sju punkterna finns, enligt honom, allt från en utvidgad lojalitetsplikt för arbetstagarna i de inledande styckena till begränsningar av möjligheterna till fackliga sympatiåtgärder och ett trögare förhandlingssystem.

– Det finns nya styrfaktorer som nästan bara medger ekonomiska krav. 

Verkningslösa strider
Kurt Junesjö säger att facken på allvar flyttade fram sina positioner på 1950-, 60- och 70-talen. Enligt honom fanns då två jämbördiga parter. En viktig del av framgångsreceptet var att facken kunde och var beredd att ta till stridsåtgärder.

Bland de delar han är kritisk till i fackens förslag till huvudavtal finns den föreslagna förhandlingsordningen. Han pekar på att parterna ska komma överens om ramarna för en avtalsrörelse. Kraven ska spikas tre månader i förväg, vilket begränsar möjligheterna i avtalsförhandlingarna. Medlarna ska kunna skjuta upp en varslad stridsåtgärd så att den riskerar att bli verkningslös.

Inrättandet av branschvisa medlare – opartiska ordföranden – ser Kurt Junesjö som att förhandlingarna i stor utsträckning binds till ekonomiska frågor. Det skulle betyda att jämställdhet och andra politiskt fackliga mål får stryka på foten.

Centralisering
Inrättandet av en huvudavtalsnämnd innebär en centralisering av den fackliga verksamheten, konstaterar han. Huvudavtalsnämnden ska bland annat avgöra vilka stridsåtgärder som är förenliga med ”god sed”. Det betyder att överflyttning av makt från de enskilda LO-förbundet till LO, som i huvudavtalsnämnden ska avgöra vilka stridsåtgärder som är acceptabla.

Begreppet ”god sed” ser Kurt Junesjö som ett sätt att införa proportionalitetsbedömningar av stridsåtgärder. Begreppet är löst definierat och han tycker att det öppnar oförutsägbara möjligheter att vidga de fredspliktbelagda områdena.

I sin genomgång av fackens förslag till nytt huvudavtal tar Kurt Junesjö inte upp förslagen som rör avtalsturlistor som ska ge förlängd och arbetsbefriad uppsägningstid, omställningsstöd och rehabilitering. Han ser dem som ekonomiska frågor och räknar med att en stark fackförening borde kunna ordna dem under en avtalsrörelse.

"Facket säljer sig"
För Kurt Junesjö handlar det väsentliga i förslaget till nytt huvudavtal om maktförskjutning.

Innan han började på LO-TCO Rättsskydd var han förhandlare för arbetsgivarna i statliga Avtalsverket. Kurt Junesjö pensionerades från Rättsskyddet 2003.

– Jag upplever det som att det här förslaget inte är skrivet av erfarna förhandlare. De kan inte tänka sig att använda fackets styrkeposition och de står för en någorlunda ny tradition – att sälja försämringar i utbyte mot förbättringar. Sånt sysslade facket aldrig med tidigare.

Ladda ner fackens förslag till nytt huvudavtal, överlämnat till arbetsgivarna
Läs också: Kurt Junesjös hela analys, publicerat på hans hemsida

Läs också: artikeln ”De negativa inslagen överväger” 2009-02-20
Läs också: analysen ”Misslyckande kan inte uteslutas” 2009-02-19
Läs också: artikeln ”Minskad sympatirätt i fackens förslag” 2009-02-18