Efter månader av förhandlingar har LO och tjänstemännens förhandlingskartell i dag, onsdag, lämnat över ett komplett förslag till ett nytt huvudavtal till motparten Svenskt Näringsliv.
– Vi har lagt ett väldigt realistiskt, genomtänkt och ärligt förslag och vi räknar med att det tas emot som ett sådant, säger Lars-Bonny Ramstedt, PTK:s förhandlingschef.

Som LO-Tidningen tidigare kunnat berätta innebär förslaget begränsade möjligheter till sympatiåtgärder vid konflikter.

En sympatiåtgärd får i förslaget bara ske på uttrycklig begäran från det fackförbund som utlyst den primära stridsåtgärden.

Sju dagar
Om konflikten gäller en avtalsförhandling där parterna har haft kollektivavtal med varandra får sympatiåtgärden inte starta förrän sju dagar efter den ursprungliga stridsåtgärden. Om syftet med konflikten är att få till ett kollektivavtal, som fallet var med salladsbaren i Göteborg, får dock sympatiåtgärder begäras utan fördröjning.

Begränsningar av stridsåtgärder var ett av Svenskt Näringslivs huvudkrav när förhandlingarna inleddes och det är en svår och symbolladdad fråga för facket.

– Vi skulle aldrig gå med på att begränsa själva strejkrätten i så fall blir det inget avtal, och det har nog Svenskt Näringsliv insett. Det här tycker vi är rimliga avvägningar, säger Erland Olauson.

Nämnd för god sed
En speciell huvudavtalsnämnd inrättas också, där facket och arbetsgivarna har lika många ledamöter. Nämnden ska avgöra vad som är god sed på arbetsmarknaden, bland annat när det gäller konflikter. 

Enligt fackens förslag ska också så kallade opartiska ordförande (Opo), hjälpa parterna att teckna nya avtal i tid. Parterna ska lämna över sina avtalskrav tre månader innan de gamla avtalen löper ut. Om de inte är överens när en månad återstår träder Opo in och stöttar förhandlingarna, och om det misslyckas blir de medlare när avtalet löpt ut.

Svenskt Näringsliv har krävt att de opartiska ordförandena ska börja medlingen en vecka innan avtalet löper ut, så som det i dag fungerar i industriavtalet, men facket är emot.

– Tidigare ville jag också ha det så men jag har ändrat mig. Det här ställer större krav på parterna att själva lösa sina problem, och det är bra, säger Lars-Bonny Ramstedt.

Ökad trygghet
Fackets ursprungliga krav på ökad trygghet för de anställda finns också med. Enligt förslaget ska inga ändringar göras i lagen om anställningsskydd. Turordningsreglerna för uppsägningar vid arbetsbrist ska gälla även i framtiden. Om facket och arbetsgivaren enas om en avtalsturlista ska de som sägs upp kompenseras med dubbelt så lång arbetsfri uppsägningstid.

Arbetsgivarna ska få ersättning för den längre uppsägningstiden från en försäkring. Om bara ett undantag görs genom en avtalsturlista får arbetsgivaren 80 procent av kostnaden betald av försäkringen, om fler sägs upp minskar ersättningsgraden.

– Det här förslaget ger småföretagare ekonomiska muskler så att de klarar omställningar lika bra som många större företag redan gör i dag, samtidigt som det kostar att göra fler undantag, säger Erland Olauson.

Stöd vid uppsägning
Fler ska också få rätt till omställningsstöd. Om fackets förslag går igenom ska även visstidsanställda och personer som sägs upp av hälsoskäl omfattas om omställningsstödet.

En extra trygghet införs också för sjukskrivna. Ingen arbetsgivare ska få säga upp någon sjukskriven förrän alla åtgärder i rehabiliteringsplanen är genomförda, enligt förslaget. Om den sjukskrivne får sin sjukpenning indragen under tiden måste arbetsgivaren även betala ut lön tills rehabiliteringen är klar.

Lavalavtal
Förslaget tar också upp följderna av hur Lavaldomen kan hanteras på kort sikt. Förslaget är att parterna skriver tydliga avtal för varje bransch där uppgifter om verkliga löner och arbetstider tydligt framgår.

– Det handlar om att hantera situationen som nu uppstått. På längre sikt är det en fråga vi driver genom Europafacket, säger Erland Olauson.

I sitt förslag har LO och PTK även vägt in motpartens åsikter för att hitta en kompromiss som båda parter kan leva med.

Fortsättning följer
Förslaget är förankrat i de båda organisationerna, men det har krävt kompromisser.

– Alla har inte direkt gjort vågen för alla delar. Men det finns en väldig insikt om behovet av ett nytt huvudavtal och då får man göra uppoffringar.

– Men nu finns det inte mycket förhandlingsutrymme kvar att vingla på, säger Lars-Bonny Ramstedt.

Svenskt Näringsliv har ännu inte reagerat på fackens förslag. Förhandlingarna går vidare nästa vecka.