Samma arbetsmiljö – samma inflytande. Studenter ska få mer makt i skolornas skyddskommittéer. I alla fall om regeringens lagförslag röstas igenom. 

I det nuvarande systemet har elevrepresentanter rätt att delta på skyddskommittéernas möten. Men utan att ha rösträtt eller möjlighet att ta del av känslig information. Om förslaget passerar igenom lagrådet och riksdagen ska en eller två studenter i stället utses till ledamöter och få samma möjligheter som övriga ombud.

Studentstöd
Studentkårerna ser positivt på förslaget.

– Det är ett steg i rätt riktning. Skolan är inte bara lärarnas arbetsmiljö utan den är också studenternas. Därför borde alla ha samma möjligheter att påverka, säger Moa Neuman, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Får inte stoppa
Studenterna föreslås däremot inte få stoppningsrätt, den rätt som skyddsombud har att avbryta ett arbete som kan anses skadligt för hälsan utan att de berörda förlorar lön.

Även yngre elever ska utifrån sina förutsättningar få mer att säga till om, enligt förslaget. Hur det i praktiken ska gå till anges inte i lagtexten.

– Det är upp till skolorna att hitta ett lämpligt sätt att fånga upp deras synpunkter, kanske genom att prata om arbetsmiljön på klassråd, säger Håkan Lundquist, kansliråd på arbetsmarknadsdepartementet.  

Bemanningsanställda
Ytterligare en nyhet i förslaget är att arbetsplatsers skyddsombud också ska företräda tillfällig personal, från exempelvis bemanningsföretag.

– Vi vill utvidga skyddsombudens befogenheter ute på fältet. Då går det både snabbare och lättare att upptäcka och kunna åtgärda brister i arbetsmiljön, säger Håkan Lundquist.

Ändringarna föreslås börja gälla den 1 januari nästa år.