Svenskt Näringsliv vill inskränka fackens möjligheter till sympatiaktioner. De vill ha begränsningarna inskrivna i huvudavtalet. Hos LO och PTK finns en öppenhet att acceptera begränsningarna.

– Man får ta fighten själv först. Det är väl inte orimligt med en viss fördröjning när det gäller sympatiaktioner, Man får vänta lite innan man ropar på sina kompisar, säger Lars-Bonny Ramstedt, PTK:s förhandlingschef och en av de tre som för förhandlingarna om nytt huvudavtal.

Han säger att det handlar om ”god sed” i avtalsförhandlingarna. Enligt uppgift till LO-Tidningen arbetar parterna med ett förslag som går ut på att ett fack i konflikt måste vänta i en eller två veckor innan sympatiaktioner från ett annat fack kan bryta ut. I dag finns inga begränsningar för facken att begära sympatier från andra fack i samband med avtalsförhandlingar.

Lars-Bonny Ramstedts uppfattning är att LO, PTK och Svenskt Näringsliv i stor utsträckning är överens om nya regler för de framtida avtalsförhandlingarna.

Motsättningar kvar
Däremot kvarstår fortfarande, enligt PTK:s förhandlingschef, stora motsättningar om anställningsreglerna och bestämmelser för hur uppsägningar ska gå till. Just nu träffas företrädare för LO och PTK för att arbeta fram ett nytt, eget och heltäckande förslag till nytt huvudavtal.

Enligt en några veckor gammal intern LO-rapport har parterna ett nästan färdigt förslag till ny ordning för avtalsförhandlingarna för hela arbetsmarknaden. Det liknar i mycket det befintliga industriavtalet:

Medlare och övermedlare
Inom varje bransch ska parterna gemensamt utse en medlare och för alla medlare ska det finnas en slags övermedlare, som kallas ansvarig medlare.

Liksom på industriavtalets område ska branschmedlarna kallas opartiska ordföranden. En opartisk ordförande ska tillsammans med den ansvarige medlaren kunna besluta om att skjuta upp en varslad stridsåtgärd i två veckor. På den punkten vill Svenskt Näringsliv gå längre och ge medlarna större befogenheter att skjuta upp stridsåtgärder.

Förhandlingsarbetet ska ske enligt ”god sed” och vad det är ska en huvudavtalsnämnd kunna ta ställning till. Parterna är dock oense om huvudavtalsnämndens sammansättning. Facken vill att där bara ska finnas representanter för fack och arbetsgivare, medan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv vill att en jurist ska ha utslagsrösten i nämnden.

Förhandla tidigare
Övriga delar i förslaget är bland annat att ha som mål att sluta nytt avtal innan det gamla löper ut. Senast tre månader innan avtalet löper ut ska parterna meddela sina krav i förhandlingarna. Reglerna om varsel ska vara desamma som i dag.

Ytterligare en skillnad mellan parterna är att arbetsgivarna vill ge de opartiska ordförandena större befogenheter än vad facken kan tänka sig. Det innebär bland annat att Svenskt Näringsliv vill ha tvångsmedling när en vecka av avtalstiden återstår.

FAKTA / LO tog initiativet
LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin föreslog sommaren 2007 att parterna skulle börja samtala, även om konfliktreglerna.
Svenskt Näringsliv bjöd formellt in LO och PTK för att förhandla fram ett nytt huvudavtal. Och sedan några månader är de tre organisationerna igång med regelrätta förhandlingar. Huvudpersonerna är PTK:s Lars-Bonny Ramstedt, LO:s Erland Olauson och SN:s Jan-Peter Duker.

Senast detta skedde var 1938 – när Saltsjöbadsavtalet förhandlades fram.

Läs också: Fackens och arbetsgivarnas ursprungsförslag i huvudavtalsförhandlingarna.