Svenska elever står sig väl mot ungdomar i andra länder. Men kunskapsnivån sjunker, vilket oroar Skolverket.

De svenska grundskoleeleverna ligger över genomsnittet när det gäller läsförståelse, matematik och naturvetenskap, konstaterar Skolverket i en rapport.

Men de svenska elevernas kunskaper har sjunkit, både i absoluta tal och i jämförelse med elever i andra länder.

Även om eleverna i Sverige fortfarande presterar i genomsnitt bättre än elever i andra länder tillhör de inte längre det absoluta toppskiktet.

Sydkorea i topp
Det gäller till exempel jämförelserna för läsförståelse. Där har Sverige, precis som Australien, Irland, Japan, Kanada och Norge tappat mark.

Samtidigt som elever från Finland klarar sig bra. Det land där de 15-åriga eleverna ligger högst är Sydkorea som även klättrat i ämnena naturvetenskap och matematik – där landet ligger i topp.

Skolverkets tar även upp trivseln och ordningen i den svenska skolan.

Bilden är tvetydig.

Stökigt
Samtidigt som både elever och lärare i högre utsträckning än i andra länder uppger att de trivs och känner sig trygga i skolan finns även en rad problem, till exempel att det är stökigt.

Mätningarna av stöket och trivseln i skolan bygger på undersökningar där elever och lärare svarat på frågor om hur de själva uppfattar miljön. Det som mäts är inte är hur stökigt det är – utan hur stöket uppfattas.

Att göra internationella jämförelser är svårt.

Olika länder lägger vikt vid olika saker i undervisningen. Dessutom förändras skolan hela tiden, vilket gör att det som mäts i en undersökning kan vara svårt att följa upp några år senare.

Används av politiker
Daniel Pettersson, Uppsala universitet, har forskat om internationella kunskapsmätningar och funnit att resultaten ofta används av politiker och debattörer som vill driva just sina frågor.

– När den första Pisa-undersökningen kom pågick en debatt om ordning och reda i Sverige och i undersökningen framkom att det upplevdes vara oordning i svenska klassrum. Detta lyftes fram och blev en jättediskussion, har Daniel Pettersson sagt i en artikel på Skolporten, en nyhetssajt om skolfrågor.

– Men i Danmark, som hade ännu sämre resultat när det gäller ordning och reda, blev det ingen diskussion. Där diskuterade man i stället hemspråkets vara eller ickevara med utgångspunkt från samma undersökning, sa Daniel Pettersson.


FAKTA / flera studier
I Skolverkets rapport jämförs kunskapsutvecklingen hos svenska grundskoleelever med elever från andra länder. Rapporten bygger på analyser av flera internationella studier: PIRLS, TIMSS och Pisa, som är gjorda mellan 1991 och 2007.