Skyddet mot olycksfall på byggarbetsplatser stärks när arbetsmiljölagen ändras vid årsskiftet. De som diskrimineras på grund av ålder får nytt skydd.

En rad lagar ändras och nya tillkommer efter årsskiftet. Här är några exempel på lagändringar som berör arbetsmarknaden.

Byggbolagen måste genomföra en systematisk planering av arbetsmiljön. Byggherrren får större ansvar för helheten och ska utse en samordnare. Ansvaret kan överlåtas till en entreprenör men då måste det finnas ett skriftligt avtal.

Arbetsmiljölagen ska efter årsskiftet också gälla för arbete i arbetsgivarens hushåll.

Ny diskrimineringslag
En ny lag mot diskriminering ser dagens ljus. Den ska skydda mot diskriminering i samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Den nya lagen ersätter jämställdhetslagen och sex andra diskrimineringslagar.

När diskrimineringsmål hamnar i Arbetsdomstolen halveras antalet ledamöter från fack och arbetsgivare. Arbetsmarknadens parter ska bara representeras av en ledamot vardera vid just diskrimineringsmål.

Ökat krav på återbetalning
Kraven på arbetslösa som missbrukat a-kassan skärps. Den 2 mars införs ränta på pengar som den arbetslösa ska betala tillbaka. ”Särskilda skäl” måste finnas för att inte betala tillbaka felaktiga utbetalningar. A-kassorna får större möjlighet att räkna av krav från senare ersättningar.

Samkörning mot fusk
Många statliga verk får nästa år direkt tillgång till varandras elektroniska uppgifter för att lättare komma åt bidragsfusk. Det gäller Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden, Pensionsverket, Studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, a-kassorna och kommunernas socialnämnder.

Ett antal skatter förändras nästa år. Bolagsskatten sänks till 26,3 procent och arbetsgivaravgiften till 31,42 procent. Tredje steget i jobbskatteavdraget genomförs och gränsen för statlig skatt höjs till 367.600 kronor.

Och så kommer Försvarets radioanstalt (FRA) att nästa år kunna bedriva signalspaning i eter och kabel. Det betyder att FRA kan komma åt all e-post.