Det behövs inga nya statliga regler om a-kasseavgifterna för dem som jobbar deltid, eller som inte kan jobba alls på grund av sjukdom, studier eller föräldraledighet.

A-kassorna kan nämligen sänka medlemsavgifterna för de här grupperna redan med dagens regelverk, anser utredaren Sören Öman, som har undersökt saken på regeringens uppdrag. Att de inte har gjort det beror på att de då skulle behöva höja avgiften för dem som arbetar heltid.

I utredningens slutbetänkande finns en kartläggning av de medlemmar i a-kassorna som jobbar deltid (det gör ungefär var fjärde medlem) eller inte jobbar alls på grund av styrkt sjukdom, studier eller föräldraledighet (totalt en halv miljon medlemmar).

Mest kvinnor
I alla de här grupperna är kvinnorna i majoritet.

Huvuduppgiften för Sören Ömans utredning, som nu är avslutad, har varit att lämna förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Den delen av uppdraget redovisade Sören Öman i ett delbetänkande i maj i år.

Kasserat förslag
Förslaget gick ut på att de som inte redan är med i en frivillig a-kassa ska betala en statlig avgift. Avgiften skulle enligt förslaget tas ut av en ny myndighet. Genom att göra avgiften lika hög som den högsta avgiften hos de vanliga, frivilliga kassorna skulle staten förmå fler att gå med i den vanliga a-kassan.

Förslaget till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring fick hård kritik av remissinstanserna, och i budgetpropositionen den 22 september skrev regeringen att det inte kommer att genomföras.