Ett mål i EU:s domstol hotar förhandlingsrätten för offentligt anställda. Men det är osäkert om regeringen kommer att agera för att rädda den svenska modellen.

Rättsfallet handlar om Tyskland.

Där har kommunernas anställda rätt att få en del av lönen omvandlad till pensionsinbetalningar. Kommunerna brukar då teckna avtal för alla sina anställda med en viss förvaltare, som tar hand om pensionspengarna. Det här systemet regleras i kollektivavtal.

Konkurrens
Men EU-kommissionen gillar inte att de tyska kommunerna gör upp direkt med utvalda förvaltare. De borde upphandla förvaltningen i öppen konkurrens. Den 30 augusti stämde kommissionen Tyskland för brott mot EU:s regler om offentlig upphandling.

– Om kommissionen får rätt hotas vår möjlighet att förhandla fram kollektivavtal med rättvisa pensioner inom den offentliga sektorn, säger TCO:s ordförande Sture Nordh.

Arbetsgivarna i kommuner, landsting och statliga myndigheter är lika bekymrade. Om Tyskland förlorar kommer parterna på den svenska arbetsmarknaden inte längre kunna förhandla fritt om pensioner. Samma sak gäller en rad avtalsförsäkringar, liksom trygghetsavtalen vid uppsägning.

När så viktiga delar av de anställdas villkor blir oåtkomliga för parterna undergrävs den svenska modellen.

Skarpt brev
I ett skarpt formulerat brev till regeringen begär Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarverket, tillsammans med LO, TCO, Saco, Offentliganställdas förhandlingsråd och Akademikeralliansen, att Sverige ska intervenera (ingripa utan att själv vara part i en tvist) i målet mot Tyskland. En framgång för EU-kommissionen skulle ”beröva den kollektiva arbetstagarsidan dess medbestämmanderätt i angelägenheter rörande den egna pensionen”.

Att EU-länder intervenerar i EU:s domstol när de ser sina intressen hotade är vanligt. Flera länder har till exempel ryckt in till Sveriges hjälp i Lavalmålet.

Oklart om intervention
Men det är än så länge oklart om Sverige kommer att intervenera till Tysklands förmån. Frågan bereds nu i arbetsmarknadsdepartementet, näringsdepartementet och utrikesdepartementet.

Fackliga källor har fått signaler om att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin är redo att gripa in till försvar för kollektivavtalen. Men att andra ministrar tvekar. Formellt bereds frågan än så länge av tjänstemän. Den tas upp på politisk nivå de kommande veckorna. Om Sverige ska agera måste regeringen bestämma sig senast den 9 oktober.

Bland privata försäkringsbolag i Sverige finns ett missnöje med att de bolag som ägs av arbetsmarknadens parter – som KPA, Alecta och AMF Pension – är alltför dominerande på tjänstepensionsmarknaden. Men de fackliga organisationerna kan förmodligen aldrig få samma insyn och inflytande över medlemmarnas pengar i ett privat bolag som de har i bolag de själva äger.

FAKTA / Två sätt att se den offentliga sektorn
Målet om de tyska kommunanställdas pensioner blottar två olika sätt att se på den offentliga sektorn:
• I flera EU-länder betraktas allt som stat och kommuner gör som myndighetsutövning. Och den ska inte facken påverka; den är en sak för folkvalda politiker. Där regleras löner och pensioner för myndigheternas anställda i lagar och förordningar.
• I Sverige hålls myndigheternas roller som myndighet respektive arbetsgivare åtskilda.
Om EU-kommissionen vinner målet kommer offentliganställdas fack, i första hand i Tyskland, Sverige och Nederländerna, förlora inflytande över medlemmarnas anställningsförmåner. Klyftan mellan offentlig och privat anställning kommer åter att öka.