För att försvara och vitalisera den gemensamma välfärden krävs en bred alli-ans mellan fack och folkrörelser, både i Sverige och på europeisk nivå. Det europeiska sociala forumet i Malmö är ett ypperligt tillfälle att inleda arbetet.

Denna helg samlas tusentals deltagare från folkrörelser och fackföreningar över hela Europa i Malmö för det Europeiska sociala forumet (ESF) under parollen ”Ett annat Europa är möjligt”.
Nätverket för gemensam välfärd deltar tillsammans med nordiska och europeiska fackföreningar, miljörörelser och välfärdsnätverk med ett program som spänner från den svenska modellen, hur gemensam välfärd kan försvaras och vitaliseras till byggandet av ett socialt Europa i bred bemärkelse.

Nordiska välfärdsmodellen är snart historia

Det är hög tid. Den nordiska välfärdsmodellen som vi känner den kan snart vara historia. I snabb takt urholkas gemensam välfärd och de fackliga rättigheter som utgör grunden i vår välfärdsmodell.

I dag fungerar EU som pådrivare för denna urholkning, genom en politik där fri konkurrens sätts före medborgare, löntagare och miljö. Förhållandena ändras inte nämnvärt genom det så kallade Lissabonfördraget.

I själva verket pekar Lissabonfördraget, liksom hanteringen av dess föregångare – förslaget till ett konstitutionellt fördrag för EU, eller det kontroversiella tjänstedirektivet – på en grundläggande demokratisk oförmåga hos EU.

Oavsett om förslag ratas i folkomröstningar eller förmås ändras genom stark opinionsbildning, återkommer de på ett eller annat sätt. Sociala rättigheter hamnar ständigt i andra rummet. I EU:s blandning mellan demokrati, teknokrati och massiv företagslobbying väger de nyliberalt orienterade krafterna tungt.

EU förhandlar förslagen från fackföreningsrörelsen

När till exempel omfattande protester resulterade i att ett nyliberalt förslag till tjänstedirektiv omformas och kollektivavtal och gemensam välfärd fredas, dyker samma hot upp igen genom beslut i EU:s domstol och nya förslag till direktiv från EU-kommissionen. Samtidigt förhalas socialt inriktade förslag från fackföreningsrörelse och parlamentariker, som det om ett direktiv om gemensamma välfärdstjänster.

EU har också blivit en bekväm instans att gömma sig bakom för de som vill montera ner den svenska välfärdsmodellen och urvattna fackliga rättigheter.

Efter Lavaldomen har det varit mycket tyst från regeringens sida. För den som vill stå upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen och ett socialt Europa i bred bemärkelse borde det vara en självklarhet att nu ta initiativ och agera, snarare än att vänta på vad EU:s domstol och kommissionen skall ta sig för härnäst.

Också allmännyttan hotas med hänvisning till EG-rätten. Efter fastighetsägarnas anmälan av Sverige till EU:s domstol, med motiveringen att allmännyttan snedvrider konkurrensen på bostadsmarknaden, har förslag lagts om väsentligt ändrade regler. De innebär olika grader av marknadsanpassning, i praktiken kraftigt höjda hyror i attraktiva områden, minskade sociala hänsyn – kort sagt allmännyttans avskaffande som vi känner den. Detta trots att flera juridiska experter menar att reglerna för allmännyttan inte alls strider mot EG-rätten.

Det krävs krafttag för att försvara välfärden

För den som vill försvara och vitalisera den gemensamma välfärden krävs med andra ord krafttag på både nationell och europeisk nivå.

Den goda nyheten är att ESF i Malmö pekar på möjligheter som tidigare inte funnits: Att bygga starka och breda allianser mellan folkrörelser, fackföreningar och progressiva krafter, både på europeisk och nationell nivå.

Ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart Europa kommer inte att födas i korridorerna i Bryssel. För att bryta utvecklingen krävs ett långsiktigt opinionsarbete. Det är därför det progressiva civilsamhälle och de initiativ som kan födas och vitaliseras i Malmö är avgörande.

Nu krävs starka allianser som kräver en ny politik

Att den här typen av mobilisering kan vara framgångsrik visar kraftsamlingen mot förslaget till tjänstedirektiv. Men för att verkligen kunna vrida utvecklingen räcker det inte att ständigt mota nya attacker mot gemensam välfärd. Det som krävs är starka allianser som också ställer krav på en ny politik. Norska fackföreningar och välfärdsnätverk har visat att också detta är möjligt. Nu gäller det att anta samma utmaning i Sverige och på europeisk nivå.

Det är med de ambitionerna vi som står för arrangemangen kring gemensam välfärd i Malmö bjuder in samtliga fackföreningar, folkrörelser och progressiva krafter som vill försvara och vitalisera den gemensamma välfärden. Om ett år är det val till Europaparlamentet. Om två år riksdagsval. Det är hög tid att forma en bred allians för gemensam välfärd.

Janne Rudén
Förbundsordförande, Seko

Andreas Mattson
Attac

Lars Igeland
Miljöförbundet Jordens Vänner

Camilla Salomonsson
Gemensam välfärd Stockholm
Skicka ett e-postbrev till debattredaktören