Industrin antar att nedgången blir lite mildare jämfört med andra delar av svensk ekonomi. Det skriver Industrins ekonomiska råd som i dag presenterade sin analys av svensk ekonomi fram till den treåriga avtalsperioden tar slut i början av 2010.

Rådet presenterar en mängd siffror i sin analys. Exempelvis konstaterar man att löneökningstakten i industrin har i genomsnitt varit 3,5 procent per år under perioden 1998 till 2007. Vilket är lägre än de 4,6 procent per år som gällde under åren 1992 till 1997. Rapporten visar också att reallönerna för industrianställda har ökat med 2,3 procent per år under perioden 1992 till 2007.

Arbetskostnaderna inom industrin har ökat med ungefär 3 procent årligen i genomsnitt inom EU. Sverige ligger något över detta genomsnitt. Utanför EU har arbetskostnaderna i länder som USA och Norge ökat snabbare än i Sverige.

Arbetskraftskostnaden per producerad enhet ökade något under 2007 efter att ha fallit sedan mitten av 1990-talet. Huruvida det handlar om ett trendbrott är för tidigt att uttala sig om, men konkurrenskraften försvagas något samtidigt som konjunkturen  mattas av.

Företagen i tillverkningsindustrin har sammantaget en fortsatt positiv syn på lönsamheten trots försvagad produktivitetstillväxt, högre kostnad per producerad enhet och fortsatt höga kostnader för främst energi. ”Mot bakgrund av kostnads- och konjunkturutvecklingen finns det skäl att befara pressade vinstmarginaler framöver.”, skriver rådet.

Rådet pekar i sin rapport på att konjunkturnedgången också på allvar nått Västeuropa. Tillväxten ser ut att bli den lägsta sedan i början av 1990-talet. Samtidigt ser man att inflationen inom OECD-området är det högsta som noterats sedan 1980-talet. Höga priser på energi, råvaror och livsmedel har pressat upp inflationen. Rådet tror dock att inflationen kan vara på väg nedåt och mot slutet av 2009 ligger den runt 2 procent i såväl USA som Euro-zonen, enligt deras bedömning.

Rådet konstaterar att den svenska ekonomin hämmas av kreditåtstramning, stigande räntor, höga energi- och råvarupriser samt svagare omvärldsefterfrågan. ”Konjunkturnedgången har accelererat påtagligt de senaste tre fyra månaderna. Vår bedömning är att lågkonjunkturen kulminerar 2009. Mätt som årsgenomsnitt hamnar BNP-tillväxten runt 1 procent i år och runt 1 procent 2009.”, skriver rådet i sin bedömning.

Bakgrunden till lågkonjunkturen ligger i en internationell finansiell kris där en av effekterna är fallande priser på bostäder. Rådet menar däremot att svensk industri står väl rustad. Det beror främst på lärdomar från förra lågkonjunkturen. Starka balansräkningar och försiktiga investeringar gör att det finns ”utsikter för en mildare nedgång inom industrin jämfört med andra delar av ekonomin.”

Industrins ekonomiska råd tror att inflationen toppar under hösten. Samtidigt anser man att den hamnar över Riksbankens mål även 2009. ”Mätt som årsgenomsnitt ökar KPI med närmare 4 procent i år och med cirka 2 procent nästa år. Det innebär att genomsnittet för perioden 2007till 2009 hamnar något under 3 procent. År 2010 tyder de flesta prognoser på att inflationen åter når under Riksbankens mål på 2 procent.”, skriver rådet.