De fackliga juristerna i regeringens Lavalutredning sneglar på ett danskt förslag. I det hänvisas företag som är tillfälligt i ett annat EU-land till det bäst täckande kollektivavtalet och dess minimilöner.

– En dansk lösning skulle innebära att den svenska kollektivavtalsmodellen skyddas, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist och expert i Lavalutredningen.

Utredningen, som leds av Claes Stråth, ska föreslå en anpassning av svensk lagstiftning till EU-rätten efter utslagen i EU:s domstol i Luxemburg och löper parallellt med parternas förhandlingar om ett nytt huvudavtal.

Lavaldomen ett hot
Danmark väger tungt för fackens experter i utredningen. Den danska arbetsmarknadsmodellen liknar den svenska. Lavaldomen har ansetts som ett hot mot den modellen på samma sätt som i Sverige.

I Danmark är utredningen klar och har lagts fram för regeringen. Fack och arbetsgivare står helt eniga bakom förslaget från den förre teaterchefen Michael Christiansen.

Arbetsmarknadsminister Claus Hjort Frederiksen är nöjd.

Utredningens förslag, som kom i slutet av juni, säkrar den danska modellen och konflikträtten. Därmed finns ingen motsättning till EU-rätten, anser Claus Hjort Frederiksen.

Lagförslag inom kort
Han lägger inom kort fram ett lagförslag för Folketinget med samma innehåll som i utredningen.

Det går ut på att det avtal gälla som har bäst täckning i den aktuella branschen ska för de utstationerade arbetstagarna. Det ska stå helt klart för de utländska företagen och deras anställda från andra länder vilken lön som gäller.

I den danska utstationeringslagen hänvisas till kollektivavtalens minimilöner, om förslaget röstas igenom i Folketinget.

De utländska företag som inte följer avtalet kan danska fack ta till konfliktåtgärder mot.

– Den danska lösningen är intressant för oss att titta på. Svenska kollektivavtal skulle då innehålla en tydlig minimilön, något många avtal inte har. Det blir i så fall en utmaning för flera fack och arbetsgivare att klara ut, säger Ingemar Hamskär.

Möte i veckan
Under veckan har fackliga jurister i Norden träffats och diskuterat hur de olika arbetsmarknadsmodellerna bäst anpassas utifrån domarna i EU:s domstol.

Claes Stråths utredning ska också mejsla fram förslag på hur Lex Britannia ska ersättas eftersom EU:s domstol dömt ut den. Lex Britannia, i medbestämmandelagen, tillåter svenska fack att tränga ut utländska kollektivavtal.

Inom utredningen finns en kamp mellan dem som anser att det inte finns något utrymme alls för en lösning med kollektivavtal och de som, liksom danskarna, anser att utrymmet finns.

Dansk enighet
Bland arbetsgivarna har Teknikföretagen bestämt sig för att endast lagreglerade minimilöner är lösningen. Svenskt Näringsliv har ännu inte tagit ställning.

I Danmark är fack och arbetsgivare överens om att kollektivavtalsmodellen ska skyddas.

Läs också: det danska förslaget.