Män inom vården och kvinnor i mansdominerade branscher som byggindustri och teknik har ofta högre utbildning än sina kollegor av det andra könet, enligt statistik från SCB.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors utbildningsnivå är stor i många näringsgrenar. Störst är skillnaderna inom de yrken som traditionellt domineras av det ena könet.

I byggbranschen har till exempel 15 procent av kvinnorna och bara tre procent av männen en högskoleutbildning på tre år eller mer. Inom gruvnäringen gäller det samma för 20 procent av kvinnorna och 6 procent av männen.

Inom vård och omsorg är förhållandena omvända. 13 procent av männen inom äldre- och handikappomsorg har en minst treårig högskoleutbildning att jämför med 8 procent kvinnorna. 

Underrepresenterade könet väljer chefsjobb

Enligt SCB visar skillnaderna i utbildningsnivå att de som väljer att arbeta inom branscher som är otraditionella för deras kön har andra yrken och arbetsuppgifter än det dominerande könet inom branschen.

Det tror även Matz Larsson, kommunikationschef på Byggnads. Han säger att Byggnads har få kvinnliga medlemmar som arbetar inom de traditionella byggyrkena som snickare och murare. En stor del av Byggnads kvinnliga medlemmar är i stället byggstädare och har, tvärtemot SCB:s statistik, lägre utbildning än männen.

– Men sen finns det många kvinnor som tror eller tycker att våra yrken inte passar dem och väljer att bli byggchefer i stället, och det är nog det som syns i statistiken, säger han.

Högutbildade har jobb i större utsträckning än lågutbildade

Statistiken visar också att högutbildade har jobb i betydligt högre utsträckning än lågutbildade. Totalt var 79 procent av befolkningen mellan 25 och 64 år förvärvsarbetande år 2006. Motsvarande siffra för dem med minst treårig högskoleutbildning var 86 procent och för dem som saknar gymnasieutbildning bara 65 procent.

Kvinnor har generellt högre utbildningsnivå än män, men de förvärvsarbetar trots det i något mindre utsträckning, 77 procent var sysselsatta år 2006 att jämför med 81 procent för männen. Bland de högutbildade var skillnaden mellan könen marginell, men av dem med lägst utbildning arbetade sju av tio män men knappt sex av tio kvinnor. 

Läs hela rapporten