Antalet arbetslösa i Sverige i maj var den lägsta på 17 år. Samtidigt minskar antalet nyanmälda lediga platser. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att bara 2,6 procent av arbetskraften var öppet arbetslösa och 1,5 procent deltog i arbetsmarknadspolitiska program i maj i år. Det är den lägsta siffran sedan 1991.

Men samtidigt menar arbetsförmedlingen att konjunkturavmattningen blir tydligare och antalet nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen var i maj 22.000 färre än för ett år sedan.

Färre än förra året
Under maj fick 49.000 av de inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete, och det är 15.000 färre än under motsvarande period i fjol. Därutöver fortsätter varslen att öka, från 1.500 förra året till cirka 5.000 under maj 2008.

Trots dessa dystra siffror så konstaterar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten inte har påverkats ännu. Tillförordnade generaldirektören Lena Liljebäck skriver i en kommentar.

– Antalet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen var i maj det lägsta på 17 år, men det vi sett under en längre tid blir alltmer tydligt.

– De som kommer att drabbas först är de som är nya på den svenska arbetsmarknaden, alltså ungdomar och utlandsfödda.

Personer med tillfälliga anställningar kan också få problem, säger Lena Liljebäck.

FAKTA: Arbetslösheten
Några faktiska siffror av arbetsmarknadsläget i slutet av maj:

  • Under maj påbörjade 49.000 av samtliga inskrivna någon form av arbete. Det är en nedgång på ett år med 15.000. Av dessa var 30.000 arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Bland dem var knappt 10.000 ungdomar under 25 år, 7.000 utrikes födda och 4.000 funktionshindrade.
  • Antalet lediga platser som anmäldes till landets arbetsförmedlingar i maj var 59.000. Nedgången är tydlig både för ferieplatserna där antalet på ett år minskat med 4.000 till 7.000 och för övriga platser. Nedgången är störst inom varuhandeln. I synnerhet tillsvidareanställningarna har blivit färre sedan i fjol.
  • Under maj varslades 5.100 personer om uppsägning, vilket är en uppgång med 3.600 från maj förra året. Särskilt stora ökningar av varselvolymerna har inträffat inom den statliga sektorn (försvaret) samt inom transportväsendet och varuhandeln.
  • Arbetslösheten har sedan maj 2007 sjunkit påtagligt för både kvinnor och män.
Antalet arbetslösa kvinnor har minskat med 15.000. Antalet arbetslösa män har minskat med 17.000.
Fortfarande är det något fler män än kvinnor som är arbetslösa – i maj 65.000 män och knappt 58.000 kvinnor.
Det är framför allt de yngsta och de äldsta på arbetsmarknaden som uppvisar fallande arbetslöshetstal. Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 18.000 arbetslösa, vilket är 10.000 färre än förra året. Antalet arbetslösa personer över 55 år har minskat med drygt 8.000 till 19.000.

  • Arbetslösheten var i maj lägst i Jönköpings län, 1,4 procent och högst i Örebro, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, alla med 2,7 procent. Arbetslösheten har det senaste året minskat i alla län utom Kronobergs, där den är oförändrad. Den största nedgången, 1,2 procentenheter, uppmättes i Gotlands län.
  • Arbetslösheten var i maj lägst i Jönköpings län, 1,4 procent och högst i Örebro, Gävleborgs, Västernorrlands och Norrbottens län, alla med 2,7 procent. Arbetslösheten har det senaste året minskat i alla län utom Kronobergs, där den är oförändrad. Den största nedgången, 1,2 procentenheter, uppmättes i Gotlands län.
  • Jobbgarantin för ungdomar omfattade i slutet av maj närmare 12.000 personer.
Totalt 1,5 procent av arbetskraften, eller 73.000 personer, deltog under maj i program med aktivitetsstöd, vilket är en ökning på ett år med 16.000. Av personer med aktivitetsstöd deltog drygt 5.000 i arbetsmarknadsutbildning och 12.000 i förberedande insatser av olika slag.
  • 1,8 procent av arbetskraften, 87.000 personer, hade olika former av arbete med stöd. Det är 14.000 färre än under maj förra året. Av personerna i arbeten med stöd fanns 15.000 i olika anställningsstöd, bland annat i plusjobb. 71.000 fanns i särskilda insatser för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga.
  • Antalet långtidsarbetslösa (personer som varit arbetslösa kontinuerligt minst 6 månader, eller för ungdomar under 25 år minst 100 dagar) har sedan förra året minskat med 20.000, och uppgick i slutet av maj till 34.000 personer.
För ungdomarna är minskningen procentuellt sett ännu större, från 9.000 till 2.500.