De farligaste jobben finns i LO-yrkena. Men internationellt sett är svenskt arbetsliv ganska säkert, visar försäkringsbolaget årliga Afas statistik, som presenterades i dag, onsdag.

Varje år godkänns omkring 30.000 arbetsskador, ett antal som är ganska konstant. De flesta skadorna har samband med plötsliga olyckor eller resor till och från jobbet, medan arbetssjukdomar står för en liten bråkdel. Till en del beror detta på att svårigheterna att bedöma om en sjukdom beror på jobbet, och på de hårdare bedömningsgrunder för arbetssjukdomar som infördes 1993.

Men en olycka kan vara allt från bagatellartad till dödlig. Risken att drabbas av allvarliga arbetsolyckor minskade med 20 procent åren 2002 till 2006.

– Vi ser en långsiktigt sjunkande trend, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor vid Afa. Allt färre arbetar i de farligaste yrkena, vilket speglar hur arbetsmarknaden har förändrats.

Träarbetare
De invalidiserande skadorna ligger dock på samma nivå år för år. Statistiken avser medicinsk invaliditet, alltså en kroppslig skada (exempelvis amputation) som är bestående – men som inte nödvändigtvis gör det omöjligt att arbeta.

Trots alla ansträngningar att öka säkerheten är det samma yrkesgrupper som drabbas: träindustriarbetare, skogsarbetare, metallarbetare och bygg- och anläggningsarbetare.

Fallen värst
Den del av Afastatistiken som är mest användbar för facken och arbetsgivarna är förmodligen den som beskriver varför man skadar sig. Fallolyckorna ligger i topp. Typexemplen är byggnadsarbetare som faller från höjd, tidningsbud som halkar utomhus, och sjömän som faller på fartygsdäck. Statistiken pekar ut fristående stegar som en extremt tydlig olycksorsak.

Näst största orsaken till arbetsolyckor är maskiner för bearbetning och framställning. Här är cirkelklyvsågar en stor risk.

– Det är fortfarande den enskilt värsta maskinen, men riskerna har gått ner, säger Michel Normark.

Nya grupper
I takt med att arbetsmarknaden förändras rycker nya yrkesgrupper och nya skadeorsaker fram i statistiken.

Lärare, socialsekreterare, butiksanställda och bankpersonal utsätts för våld och hot. Här är skadorna oftare psykiska än fysiska, men de kan leda till lika lång sjukskrivning. Nästan vart tionde allvarligt arbetsolycksfall hör ihop med våld och hot. För kvinnor är detta den näst vanliga skadeorsaken.

Poliser är det enda tjänstemannagrupp som kan matcha de traditionella, manliga LO-yrkena i fråga om risken för mer allvarliga arbetsolyckor (det vill säga sådana som leder till mer än 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet, eller också båda delarna).

Försiktig polis
Men till skillnad från träindustriarbetare, skogsarbetare, gruvarbetare och metallarbetare har poliserna minskat risken för allvarliga olyckor mycket snabbt åren 2002 till 2006. En tänkbar förklaring som diskuteras i poliskretsar är att poliser börjat uppträda mer försiktigt i farliga situationer efter Malexandermorden.

Afas rapport speglar en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. Män dominerar statistiken i fråga om de flesta olycksrelaterade skador – utom olyckor med cykel, stick med kanyler, och alltså hot och våld. Kvinnor drabbas av sjukdomar i rörelseorganen – som i många fall är svåra att få erkända som arbetsskador.

– Män har de farligaste yrkena. Men även inom ett och samma yrke skadas män oftare än kvinnor, säger Michel Normark, som tror att män gör de farligaste momenten i jobbet, och kanske uppträder mindre klokt i trafiken.

”Inte godkänt”
Annika Falk vid Kommunal har en annan förklaring, låt vara att den inte är vetenskapligt bevisad:

– Om en man och en kvinna i ett könsneutralt yrke som busschaufför råkar ut för samma skada, så har mannen lättare att få skadan godkänd.

FAKTA: Unik statistik
Försäkringsbolaget Afa hanterar avtalsförsäkringar som ger ersättning vid arbetsskada för i stort sett alla anställda i Sverige. Dessutom har Afa hand om avtalsförsäkringar som ger ersättning vid sjukdom (oavsett om den beror på arbetet eller inte) för privatanställda arbetare och alla kommun- och landstingsanställda. Det ger Afa unik statistik, som visar riskerna yrke för yrke, uppdelat på typ av olyckor och sjukdomar, och hur allvarlig olyckan eller sjukdomen är.

Läs också: mer på Afa:s hemsida
Ladda ner: Afa:s rapport (som pdf-fil)