Jag vädjar till arbetsmarknadens parter att med alla medel verka för att dagens arbetsmiljö och arbetssituation radikalt förändras till det bättre.

Arbetet upptar ju större delen av människans liv och kan inte tillåtas att genom dålig arbetsmiljö, opåverkbar arbetssituation, otrivsel och omänskligt uppdrivet arbetstempo pressar människan både fysiskt och psykiskt till sjukdom och utslagning.

Det måste inte vara så, och får inte vara så.

Arbetet ska anpassas till människan, och inte tvärtom som nu är fallet. Det ska vara så anpassat till människan och upplevas så positivt, stimulerande och utvecklande, och med hälsoaspekten som ledstjärna, att den anställde längtar till arbetsdagens början.

Det kan ju inte vara rimligt att människan ska bli sjuk, invalidiserad och dö i förtid på grund av sitt arbete.

De arbetande måste själva av ren självbevarelsedrift ta tag i saken och pressa på sina fackliga företrädare att driva på frågan i kontakterna med arbetsgivarsidan, för så här kan det inte få fortsätta.

Om detta inte ger resultat har ju arbetarna tillgång till starka, tvingande medel att ta till och de måste användas vid behov.

John Eslund
Pensionerad byggare