/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/j_monkskongress.jpg
John Monks, Europafackets ordförande. Foto: Anna Wahlström.

Ett socialt Europa fortsätter att existera också efter domarna Laval, Viking och Rüffert. Det är John Monks, Europafackets generalsekretare, övertygelse. Fortfarande är han en glödande supporter av EU.

Han är på sin sjunde ”och sista” LO-kongress. År 2011 ska han sluta som generalsekretare för Europas löntagare.

– De som tror att hela det sociala Europa med våra starka fackföreningar har placerats i skamvrån efter domstolens utslag har fel, säger John Monks.

Kroatien en nyckel
Europafackets kampanj för ett socialt protokoll som ska vara juridiskt bindande och överordnat den fria rörligheten kommer att blir framgångsrik, anser han. När Kroatien ska tas in som medlem är det dags att få ett sådant protokoll knutet till fördragen.

I protokollet står att om det blir en konflikt ska grundläggande sociala rättigheterna sättas före ekonomisk frihet. Det måste domstolen ta hänsyn till.

För fördraget
John Monks förordar inte folkomröstning om det nya Lissabonfördraget och han stödjer inte kraven på att ratificeringen ska skjutas på framtiden.

– Det är ett bättre fördrag än det vi har i dag och stadgan för grundläggande rättigheter som finns med kan visa sig få betydelse. Men om det finns olika uppfattningar, säger han.

Samtidigt ser John Monks stora svårigheter torna upp sig. De senaste domarna inom arbetsrätten har helt klart varit till nackdel för arbetarna i Västeuropa med sina högre löner och bättre arbetsvillkor än i öst.

– Helt klart försvarar domarna i EU:s domstol sina medborgares möjlighet att konkurrera med lägre löner. Domarna från östeuropeiska länder ser högre löner som en alltför dyrbar historia, säger John Monks.

Vikingmål viktigt
Viking Linemålet har ansetts inte ha så stor betydelse som Laval och Rüffert eftersom det finska sjömansfacket förlikades med rederiet. Men John Monks uppfattning är att den domen är negativ på ett annat sätt än Laval och Rüffert.

Brittiska piloternas fackförening fick i ett domstolsutslag i England, för en kort tid sedan, klart för sig att det var olagligt att strejka för att få ett kollektivavtal med British Airways när bolaget ”flaggat ut” flyglinjer till andra europeiska länder.

– Den engelska domstolen hänvisade till Viking Linedomen från EU:s domstol. Det visar att de här domarna får effekt i hela EU, inte bara i det land där konflikten uppstått, säger John Monks.

Sverigesupporter
Han åker iväg direkt efter talet på LO:s kongress. Ungefär ett 30-tal kongresser besöker han varje år.

Men Sverige är speciellt, betonar John Monks. Som fotbollsentusiast håller han i Europamästerskapet den här gången på Sverige och på Nederländerna ”eftersom min fru kommer därifrån”.

FAKTA: Tre rättsfall i EU
• I Rüffertdomen slog EU:s domstol fast att en myndighet inte får kräva av företag att betala den (högre) lön som anges i ett lokalt kollektivavtal – om det finns en lagstadgad eller allmängiltigförklarad minimilön.
• I Lavaldomen kom EU:s domstol fram till att fackens blockad mot ett skolbygge i Vaxholm inte var tillåten. Svenska Arbetsdomstolen tar ställning på nytt i höst eller vinter.
• I Viking Linefallet, som handlade om huruvida finska sjömäns planerade stridsåtgärder mot utflaggningen av Rosella till Estland var nödvändiga för att skydda arbetstagarna, gjorde parterna upp i en hemlig förlikning efter en otydlig dom i EU:s domstol.