271 motioner ska behandlas av kongressen. Några av dem kommer LO-Tidningen att följa särskilt noga.  Varför ska LO-kongressen alltid hållas i Stockholm? frågar tio västsvenska avdelningar som vill att nästa kongress ska förläggas i Göteborg, är ett exempel på en motion.

Vill ha LO-bil
Inför en LO-bil på samma villkor som LO-datorn, föreslår Handels avdelning i Halmstad. Avdelningen vill att LO eller Folksam köper in miljöbilar med alkolås, som medlemmarna får hyrköpa och betala genom bruttolöneavdrag. Men LO:s styrelse gillar inte idén.
Kongressbeslut: Avslag.

Sjuka bör få omställning
Även sjuka och visstidsanställda som blir uppsagda bör omfattas av omställningsförsäkringen och få hjälp att hitta ett nytt jobb, enligt flera motioner. LO-styrelsen skriver att ett utvecklat omställningsstöd skulle vara viktigt för alla som tvingas lämna sitt arbete på grund av hälsoskäl nu när regeringen stramat åt reglerna för sjukskrivning. Försäkringen bör även gälla visstidsanställda, anser styrelsen som föreslår bifall.
Kongressbeslut: Bifall.

Vill locka ungdomar
LO och förbunden måste samarbeta för att få in ungdomar i facket. Det är grunden i tolv motioner från en rad olika förbund och avdelningar. Tre av dem yrkar också på ett särskilt ungdomsmedlemskap direkt i LO.
Förbundsstyrelsen delar åsikten att rekrytering ska vara ett gemensamt ansvar. Däremot vill styrelsen inte se något direktmedlemskap i LO.
Kongressbeslut: Bifall till det gemensamma ansvaret. Avslag till direktmedlemskap.

Skolan plats för information
Facket i skolan är en satsning där LO-förbunden ser till att alla gymnasieelever på praktiska program får facklig information. LO ansvarar för informationen till de teoretiska programmen. Flera motioner tar upp vikten av att facket når ut i skolorna och föreslår att satsningen ska fortsätta även nästa kongressperiod, vilket LO-styrelsen också stödjer.
Kongressbeslut: Bifall.

Ingen återställare av a-kassan
Återställ inte a-kassan, uppmanar Fastighets, Transport, Seko och Hotell- och restaurangfacket. Det räcker inte
med att återgå till det som var före regeringsskiftet, a-kassan måste bli bättre än så, skriver de.
LO-styrelsen instämmer och vill ha en översyn av hela arbetslöshetsförsäkringen. Styrelsen stöder också motioner som vill att taket ska räknas upp med löneökningstakten och höjas så att de allra flesta får 80 procent av lönen i a-kassersättning.

Gemensam a-kassa
Tre motioner från avdelningar inom Seko, Handels och Fastighets föreslår att LO-förbunden slår samman sina a-kassor till en gemensam LO-kassa. Då skulle alla betala samma avgift och slippa byta a-kassa om de får jobb i en annan bransch.
LO-styrelsen vill avvakta med beslutet.
Kongressbeslut: Avslag, beslutet får vänta.

Flytta kongressen!
Varför ska LO-kongressen alltid hållas i Stockholm? frågar tio västsvenska avdelningar från olika förbund, och flera föreslår att nästa LO-kongress hålls i Göteborg. Men LO-styrelsen vill ha kongressen i Stockholm där kansliet finns och hänvisar till att personalen och utrustningen behövs under kongressen.
Kongressbeslut: Avslag.

Märk rätt företag
Inled en schystmärkning av företag med kollektivavtal, föreslår Transport i Helsingborg. Även TCO-förbunden kan delta i märkningen som skulle vara ett sätt att väcka opinion för fackets frågor, enligt motionen. Hotell- och restaurangfacket, som just infört ett eget kollektivavtalsmärke, tycker också att LO ska agera för ett förbundsgemensamt. LO styrelsen besvarar motionerna med att förslaget är intressant, men måste utredas mer.
Kongressbeslut: Ja till förslagen, mot styrelsens vilja.

90 procent i sjukpeng
Handels, Seko och Hotell- och restaurangfacket får inget gehör för sitt krav på 90 procents ersättning i den allmänna sjukförsäkringen. Styrelsen anser att 80 procent räcker, kompletterat med ytterligare 10 i avtalsförsäkringar.
Kongressbeslut: Bifall, efter votering och mot styrelsens vilja.

Mer till arbetsskadade
Principen att den som drabbas av en arbetsskada ska ha full ersättning för den inkomst han eller hon förlorar efterlevs inte i praktiken, hävdar en rad avdelningar inom IF Metall. Styrelsen håller med: Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada, TFA, har utarmats, och det har blivit svårare att få ersättning vid arbetssjukdomar. LO ska därför arbeta för att förändra försäkringsvillkoren.
Dessutom ska LO driva kravet att alla kostnader i samband med en arbetsskada ska ersättas fullt ut.
Kongressbeslut: Bifall.

Vill ha lekmän åter
Försäkringskassan har i alla tider varit demokratiskt förankrad genom att lekmän i lokala socialförsäkringsnämnder har haft insyn och kunnat påverka. Avdelningar inom Livs och IF Metall vill ha nämnderna, som slopades när kassan blev en statlig myndighet, tillbaka. LO:s styrelse håller med om att medborgarinflytandet varit bra, men anser att enhetlig och rättssäker tillämpning av reglerna väger tyngre.
Kongressbeslut: Avslag.

Lika rätt till rehab
I en gemensam motion kräver Handels, Hotell- och restaurangfacket, Seko och Transport en statlig rehabiliteringsförsäkring som ska omfatta alla arbetsgivare. LO:s styrelse föreslår ett system där en del av de sociala avgifterna öronmärks för rehabilitering. Arbetsgivare som tecknar omställningsavtal där rehabilitering vid sjukdom ingår ska slippa denna del av de sociala avgifterna.
Kongressbeslut: Avslag.

Delad barnledighet
En tredjedel av dagarna i föräldraförsäkringen till pappan, en tredjedel till mamman, och en tredjedel som kan överlåtas mellan föräldrarna. Den linjen, som LO-kongressen 2004 slog fast, är fortfarande bäst, anser styrelsen. I en motion till kongressen driver Handels och Hotell- och resta
urangfacket på för att pappan och mamman ska få lika många dagar var.
Kongressbeslut: Avslag.

Skydd för gravida
När en privatanställd arbetare är sjuk, arbetsskadad eller föräldraledig fortsätter premien till Avtalspension Saf-LO att betalas in, via en särskild försäkring. Den borde gälla även för gravida som inte kan göra sitt vanliga arbete när de väntar barn, och som därför har havandeskapspenning, anser bland andra Handels, Hotell- och restaurangfacket och Transport. LO:s styrelse instämmer.
Kongressbeslut: Bifall

Slåss för konflikträtten
Inga inskränkningar i konflikträtten. Där är knappt tio motionärer överens med LO:s styrelse. Däremot föreslår styrelsen avslag på motioner från Sekos och Elektrikernas Stockholmsavdelningar med krav på bibehållen förhandlingsordning enligt huvudavtalet. Seko Gävle vill se en lag om ett skattesystem där arbetsgivare med kollektivavtal får ekonomiska fördelar. Styrelsen föreslår kongressen att avslå motionen och hänvisar till förhandlingar utan inskränkningar.
Kongressbeslut: Avslag när det gäller att begränsningar för huvudavtalsförhandlingarna. Men styrelsens lovar att bevara strejkrätten.

Starkare anställningsskydd
Stärkt rätt till heltid och tillsvidareanställning, kräver Handels och Seko, och styrelsen håller med. IF Metall i Sjuhärad vill att inhyrning ska förutsätta lokala överenskommelser. LO:s styrelse föreslår bifall och planerar att lyfta frågan i samordningen inför nästa avtalsrörelse.
Kongressbeslut: Bifall.

Strider för papperslösa
Ingen människa är illegal, skriver Fastighets och vill att LO tar strid för papperslösa bland annat genom att utarbeta former för organisering. LO:s styrelse föreslår avslag, men håller med om att arbetsgivare bör få högre straff medan den enskildes arbete avkriminaliseras.
Kongressbeslut:  nej till organisering men bifall till avkriminalisering, högre straff och övriga förslag i motionen.

Regional facklig företrädare
En rad avdelningar inom Byggnads, Fastighets, Handels, IF Metall, Livs och Transport föreslår en ny facklig funktionär: Regional facklig företrädare (RFF) som får mandat att följa upp bemanningsavtalet över förbundsgränserna. LO svarar att frågan redan nu kan lösas genom fullmakt.
Kongressbeslut: Bifall.

Vill jobba mindre
Kortare arbetstid, sex veckors semester, mindre utspritt deltidsschema – motionerna från tre Handels- och Transportavdelningar om arbetstid får inget gehör hos LO:s styrelse. Motionerna om rätten till heltid föreslår styrelsen däremot bifallas, dock inte den som vill se en lagstiftning, eftersom styrelsen i första hand vill pröva avtalsvägen.
Kongressbeslut: Kortare arbetstid och sex veckors semester: bifall till styrelsens besvarande, det gäller att vänta in rätt tid. Mindre utspritt deltidsschema: avslag. Rätt till heltid: bifall

Handla mindre!
Handels i Trollhättan och Skövde vill att LO uppmanar sina medlemmar att inte handla på påskdagen, midsommardagen, juldagen och nyårsdagen. LO:s styrelse anser att kravet är rimligt, men att det måste regleras i kollektivavtal, inte genom köpbojkott.
Kongressbeslut: Avslag.

Vill registrera skyddsombud
Stockholmsavdelningarna inom Transport, Seko, Fastighets, Grafikerna och Målarna anser att skyddsombudsregistret måste bevaras. Styrelsen besvarar motionerna med att frågan varit uppe i organisationens miljö- och arbetslivsutskott där det beslöts att inte upprätta ett eget centralt register.
Kongressbeslut: inget gehör för motionärerna; bifall till styrelsens besvarande.

Skyddsglasögon – en rätt
Arbetsgivare borde stå för slipade skyddsglasögon på samma sätt som terminalglasögon enligt arbetsmiljölagen. Styrelsen föreslår bifall på motionen som föreslår att LO ska verka för detta.
Kongressbeslut: Bifall.

Vill driva kulturpolitik
LO:s styrelse föreslår bifall på Fastighets i Göteborgs motion om att verka för att återinföra ”En bok för alla” och den fria entrén till statliga museer.
Kongressbeslut: Bifall.

LO-Tidningen
Skriv ett e-postbrev till redaktionen