De äldres psykiska hälsa måste uppmärksammas mer, slår Socialstyrelsen fast i en rapport. Många gamla går med ångest- och depressionssjukdomar, men kunskapen är alltför utspridd.

– Jag är förvånad över att vi inte har tagit det samlade greppet om frågan tidigare, säger Susanne Rolfner Suvanto, utredare på Socialstyrelsen.

Problemen med den psykiska ohälsan bland äldre så vanlig att man kan tala om ett folkhälsoproblem, enligt Socialstyrelsens rapport. Ändå är detta område eftersatt. Frågorna som handlar om äldre med psykisk ohälsa bollas i dag ofta runt mellan psykiatrin, geriatriken, äldreomsorgen och primärvården, utan att någon har huvudansvaret. 

Kunskap finns
Socialstyrelsen förslår för regeringen att den kompetens som finns på området bör samlas, att forskningen och utbildningen förstärks och att även kommuner och landsting tar ett gemensamt ansvar för att denna patientgrupp får bra vård.

– Kunskapen finns, men den förs inte ut. Vi vet redan att det finns en överrisk för depression när man blir äldre och hur detta bör behandlas. Vi vet redan hur psykisk ohälsa kan förebyggas, men hur ska kunskapen bättre föras ut till vården och omsorgen? Personalen måste få redskapen och kompetensen.

Hemtjänsten
Hon föreslår att hemtjänstpersonal ska få ökad kunskap och tillgång till handledning och även konsultationsstöd från specialistpsykiatrin när det handlar om svår psykisk ohälsa.

– Vi vet minst vad som händer med psykossjukdomar i samband med åldrandet, säger Susanne Rolfner Suvanto.

I dag är det lätt hänt att de som är över 65 betraktas som en homogren grupp. Men en del kan ha haft problem med psykiska sjukdomar sedan tidigare i livet. Andra får kanske en depression först på äldre dagar.

Hejdas av tabu
Susanne Rolfner Suvanto anser att det också är viktigt att de gamla själva känner igen symtomen. Problemet är dock att många drar sig för att söka hjälp på grund av att psykisk hälsa kan upplevas som tabu.

– Även fysiska symtom kan bero på depression, säger Susanne Rolfner Suvanto.

Hennes förhoppning är att rapporten bidrar till ett nytänkande.

– Livet är inte slut efter 65. Även som äldre ska man ha tillgång till samma typer av insatser som i yngre åldrar, säger hon.