/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/t_aranki_2008.jpg 
Ted Aranki mitt i storstaden, på Sergels torg i Stockholm. Men i hans studie är det glesbygden som är bäst. Foto: Tobias Lundgren/Scanpix.

Matchningen på arbetsmarknaden fungerar smidigare i mindre tätbefolkade regioner än i storstadsområden som Stockholm och Västra Götaland.

Skogslänen ligger oväntat bra till i en rapport från Riksbanken.

Dalarna, Jämtland och Västerbotten hamnar i topp när effektiviteten på länens arbetsmarknader ska mätas. Med effektivitet menas här hur väl utbudet av arbetskraft passar ihop med efterfrågan, eller matchingseffektiviteten som det heter på ekonomspråk.

Det är ett mått på hur lätt det är för en person att hitta ett nytt jobb som passar hans eller hennes kvalifikationer – eller hur svårt det är att hitta rätt arbetssökande till en vakans. Dålig matchning innebär att det lätt uppstår flaskhalsar.

– Effektiviteten i matchningen varierar betydligt mellan olika svenska regioner. I mer tätbefolkade regioner fungerar den sämre, säger Ted Aranki, ekonom på Riksbanken och en av författarna till rapporten.

Oväntat resultat
Resultatet är långt ifrån väntat. Många förväntar sig att det ska vara tvärtom. Att det i storstadsregioner, med mycket folk och många olika arbetsgivare, ska vara lättare att hitta arbetssökande och vakanser som passar ihop.

– Det är svårt att säga varför det inte fungerar så på den svenska arbetsmarknaden. En förklaring kan vara att småregionerna har en mer homogen arbetsmarknad, säger Ted Aranki.

Flera förklaringar
På en homogen arbetsmarknad är jobben som erbjuds och kvalifikationerna som finns bland arbetskraften likartade. Storstädernas hårt nischade arbetsgivare och invånare med specialistutbildningar skulle därför kunna försvåra matchningsprocessen.

En annan möjlig förklaring är att matchningen i storstäderna i större utsträckning sker utanför arbetsförmedlingen. Det fångas inte upp i analysen, som utgår ifrån statistik från Arbetsförmedlingen.

Effektiv matchning betyder dock inte nödvändigtvis att problemen försvinner på arbetsmarknaden. Överlag är arbetslösheten högre i län som uppvisar bättre matchningseffektivitet.

– Matchningen fungerar bra för nya arbetssökande. De hittar relativt snabbt ett lämpligt jobb. Personer som varit arbetslösa en längre tid är inriktade på att hitta ett jobb bland nya vakanser, men inflödet av dessa är mindre i småregioner. Det gör att beståndet av arbetslösa ofta är högre än i storstäderna, säger Ted Aranki.