Socialdemokraternas politik för fler jobb ska bygga på företagande, offensiv näringspolitik och trygghet. Entreprenörerna sätts i centrum, och inkomsttrygghet byts ut mot det vidare begreppet förändringstrygghet.

Den socialdemokratiska partistyrelsen beslutade om den nya inriktningen på jobbpolitiken vid ett möte i dag, måndag, eftermiddag. För övrigt det första offentliga partistyrelsemötet någonsin.

Beslutet avrundade partiets jobbtoppmöte i Stockholm, ett led i socialdemokraternas rådslag om sysselsättningen. En grupp med Luciano Astudillo och Sven-Erik Östberg som ordföranden leder rådslaget, och rådslagsgruppens första rapport, som lämnades i april, var utgångspunkten för måndagens möte.

När partiledaren Mona Sahlin, före partistyrelsens möte, beskrev de fyra grundbultarna i en ny socialdemokratisk jobbpolitik riktade hon udden lika mycket mot den tidigare s-politiken som mot den borgerliga regeringen.

1. Entreprenörer
Första punkten gäller bra villkor för entreprenörerna. Socialdemokraterna har haft bra relationer med storföretagen, men missat småföretagens behov, ansåg Mona Sahlin. Rådslagsgruppens rapport pekar på att småföretagarna behöver bättre trygget vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet. Enklare regler är ett annat önskemål från företagarna, som socialdemokraterna nu tar fasta på.

– Det ska bli lätt att gå mellan anställning och entreprenörskap, sa Mona Sahlin. Dagens unga vill inte vara antingen företagare eller anställda under hela livet, utan både och.

2. Tjänstjobb
Andra punkten i den nya jobbpolitiken handlar om tjänstesektorn. Industrin är klassisk mark för socialdemokraterna, men det är tjänstesektorn som växer starkast, betonar Mona Sahlin.

Medan den borgerliga regeringen subventionerar hushållstjänster som gräsklippning och städning ska socialdemokraterna sikta på jobb högre upp i förädlingskedjan. Grunden för det är mer utbildning och forskning.

3. Jobbskapande
Tredje punkten är ”jobbskapande”. Bakom den rubriken döljer sig en förskjutning från arbetsmarknadspolitik mot näringspolitik: investeringar i utbildning, forskning och innovationer, och utveckling av branscher som besöksnäringen och upplevelseindustrin. Globalisering och strukturomvandlingen går inte att stoppa; i stället för att beskriva dem som hot ska socialdemokraterna möta dem offensivt.

– Varför förknippar många människor socialdemokraterna med Ams-jobb? undrade Mona Sahlin, som ansåg att partiet har låtit kvantitet gå före kvalitet i arbetsmarknadspolitiken.

En viktig skiljelinje mellan socialdemokraterna och den borgerliga regeringen är att den senare satsar på generella stimulanser av sysselsättningen, som sänkt skatt för allt anställda. Socialdemokraterna betonar i stället riktade insatser för dem som har allra svårast att få jobb.

4. Förändring och trygghet
Fjärde inslaget kallar socialdemokraterna ”förändringstrygghet”, ett vidare begrepp än det traditionella ”inkomsttrygghet”. Förutom höga ersättningar vid arbetslöshet och sjukdom inbegriper det rätten till omställning och utbildning genom hela livet.

Jobbtoppmötet innehöll också en paneldiskussion om rådslagsgruppens rapport. Företagare och socialdemokratiska kommunalråd från Kalmar, Göteborg, Borlänge och Linköping kunde enas om att ökad social trygghet för småföretagare är viktigt, men att bättre infrastruktur är minst lika angeläget.

– Satsningarna på vägar och järnvägar ska vi ta upp i höst, svarade Sven-Erik Österberg.

Efter dagens beslut om ny inriktning för jobbpolitiken ska gruppen gå vidare med bland annat frågan om en starkare arbetslinje.

Läs också: mer om socialdemokraternas rådslag