EU-parlamentet ska behandla ett yttrande från socialdemokratiska parlamentarikern Jan Andersson som handlar om hur lika lön för lika arbete ska säkras. Han kräver en rad ändringar av EU:s regler för att hindra lönedumpning.
 
I sin rapport, som just har blivit klar, föreslår han förändringar av utstationeringsdirektivet som säkrar rätt till lika lön för arbetstagare från andra länder som har tillfälliga jobb i ett annat EU-land.

Det måste göras tydligt att direktivet är ett minimiskydd så att krav på normala löner kan ställas, enligt yttrandet.

Han anser också att ett nytt bemanningsdirektiv måste antas som innebär likabehandling av arbetare som är uthyrda med de anställda i samma företag. Ett sådant direktiv ligger sedan flera år blockerat i rådet. I rapporten betonas vikten av att rådet gör slag i saken och löser upp blockeringen.

Också en social klausul kan behövas som förbinder EU att säkra strejkrätten. Hur den sociala klausulen ska utformas lämnas öppet.

Samtidigt är Jan Andersson angelägen om att det nya Lissabonfördraget antas för att strejkrätten ska kunna likställas med fördragets regler om fri rörlighet.
 
Frågan har ställts på sin spets efter domarna Laval och Rüffert i EU:s domstol. Jan Andersson lägger fram sin rapport för Europaparlamentets sysselsättningsutskott mot slutet av maj.

I höst ska hela parlamentet diskutera yttrandet och anta en ståndpunkt riktad till kommissionen. Det är därifrån förslag på ändring av direktivet måste komma.