Under fackets svarta år fick Svenskt Näringsliv 1.000 fler medlemsföretag.  Konjunkturen har varit god och det gynnar föreningen. Maktförhållandet mellan parterna förändras, konstaterar Karl Olof Stenqvist på Teknikföretagen.

Under förra året tappade facken närmare 200.000 medlemmar. Samtidigt ökade föreningen Svenskt Näringsliv antalet medlemsföretag från 54.363 till 55.370. Det sammanlagda antalet årsanställda i arbetsgivarnas anslutna företag ökade samtidigt med 70.000, från 1,49 miljoner till 1,56 miljoner.

Ingen effekt
Då har siffrorna tvättats från den dubbelregistrering som kommer av att vissa företag är medlemmar i två eller flera av medlemsorganisationerna.

– Det är jättebra. Fler företag och anställda kommer att täckas av kollektivavtal, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olauson, som inte tror att det påverkar maktbalansen mellan parterna.

Arbetsgivarna har inte utnyttjat fackets ras i förhandlingarna om ett nytt huvudavtal, anser han och påpekar att Sverige ändå efter det ”så kallade raset” har världens högsta organisationsgrad.

– Men vid någon punkt påverkar det balansen, säger han. Vi säljer ju fredsplikt.

Enligt Peringvar Östblom, som ansvarar för medlemsvärvningen på Svenskt Näringsliv, är det fackliga medlemskapet en ”ickefråga” för föreningen.

Inga paralleller
Avtal tecknas för alla anställda utan att arbetsgivarna noterar hur många som är fackligt anslutna. Det är först när arbetsplatsen inte har några fackmedlemmar som det i vissa fall innebär att avtal inte skrivs.

Karl Olof Stenqvist, chef för arbetsgivarfrågor på Teknikföretagen, anser inte att det går att dra några paralleller mellan parternas skilda medlemsutveckling.

– Vi har inte det där problemet att man lämnar. Vi har ju en god konjunktur, säger han.

– Vi har vissa amerikanska företag, främst konsultföretag, som lever i en annan kultur. Men tillverkande företag eller de som är med i produktionskedjan är oftast medlemmar, säger Karl Olof Stenqvist.

Krävs förändring
Och motparten IF Metall har fortfarande hög organisationsgrad. Det behövs större förändringar innan ett annat system växer fram per automatik. Men visst förändras maktförhållandet, anser han:

– Ja, facket tappar ju sin legitimitet om det tappar sina medlemmar.

Emma Terander, informationsansvarig på Skogs- och lantarbetarförbundet, tror inte att maktförhållandena påverkas av att facket minskar.

– Så länge det finns en facklig motpart kommer det att fungera på samma sätt som i dag.

– Självklart vill vi teckna avtal ändå, säger Emma Terander, som hänvisar till att den fackliga organisationsgraden hos de anställda i branschen är låg sedan länge.

Rekordmånga anställda
Sveriges Hotell- och restaurangföretagare ökar stadigt. Vd Mats Hulth anser att det inte alls är positivt att facket tappar. Det ger inte arbetsgivarna någon fördel.

Svensk Handel har under fjolåret tappat 600 medlemsföretag, till största delen på grund av strukturomvandlingar.

– Men vi har samtidigt aldrig haft så många anställda i medlemsföretagen som nu, säger vd Dag Klackenberg.

Han säger att trots all skäll som Svensk Handel fick för kollektivavtalet med Handels i fjol, så ökade organisationen sitt omfång. Med 11.000, sett till antalet årsanställda i företagen, vilket motsvarar 7 procent.  Att facket minskar tycker han är sorgligt. Det ändrar dock inte maktbalansen.

– Men följsamheten av inrättade avtal minskar, säger han.

FAKTA:
Svenskt Näringslivs bildades 2001. Efter ett år hade föreningen 47 752 medlemsföretag. Därefter skedde förändringar inom Svensk Handel viket ledde till 7 000 fler företag i SN. Sedan 2004 har SN haft drygt 54 000 medlemsföretag. Senaste året har den siffran ökat till 55 370 fördelade på 50 medlemsorganisationer.
Av dessa är 14 renodlade branschorganisationer och 10 renodlade arbetsgivarorganisationer. Resten är en kombination.

Svenskt Näringslivs organisationer med flest antal medlemsföretag:

Svensk Handel 12.959 (–621)
Biltrafikens Arbetsgivareförbund 5.437 (+46)
Skogs- och lantarbetsgivareförbundet* 3981 (+772)
Maskinentreprenörerna 3.678  (+154)
Almega Tjänsteförbunden 3.490 (–131)
Teknikföretagen 3.399 (+121)
Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare  3.204 (+252)
Sveriges Byggindustrier 2.874 (+187)
Elektriska Installatörsorganisationen 2.157 (-9)
Motorbranschens Arbetsgivareförbund 2.139 (+2)
Almega Tjänsteföretagen 2.024 (+132)
     
* Största delen beror på att företagen i SMF skogsentreprenörerna blivit medlemmar var för sig.    

Skogs- och lantarbetsgivareförbundet 3981 (+772)
(största delen beror på att företagen i SMF skogsentreprenörerna blivit medlemmar var för sig)
Maskinentreprenörerna 3 678  (+154)

Skillnad i antal företag mellan den 31 dec 2006 och den 31 dec 2007, enligt Svenskt Näringslivs årsredovisning. Siffrorna säger inget om storleken på företagen.