Precis som Maria Wetterstrand påpekar (LO-tidningen den 18 april) har Sverige en mycket liten andel fossil elproduktion. Man kan däremot undra om det är hon eller jag som lever i en fantasivärld när hon bortser ifrån det faktum att detta till nära 50 procent beror på den klimatsmarta kärnkraften.

Vi står inför en ofrånkomlig pensionering av dagens tio reaktorer, men varken Wetterstrand eller andra kärnkraftskritiker kan förklara vad den klimatsmarta el som idag kommer från dessa skulle kunna ersättas med utan att konsekvensen blir kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser och ett storskaligt importberoende av elproduktion i vår omvärld.

Wetterstrand säger att hon ”vet” att det går, trots att vindkraftens och övriga förnyelsebara alternativs maximala bidrag vore helt otillräckligt, och en omfattande ökning av uttaget av biomassa från skog och mark sannolikt leder till förödande konsekvenser för miljön (bland annat övergödning), biologiska mångfalden och skogsindustrins råvarubehov från skogen.

Stora risker för miljö och sysselsättning

Att som Wetterstrand föreslå mer el från energislag som ännu inte existerar kommersiellt, eller inte har byggts i större skala är inte seriöst, och skulle innebära stora risker för ökade utsläpp av växthusgaser och för industrins lönebetalningsförmåga och sysselsättning på svensk mark.

Den statistiska studie som Wetterstrand hänvisar till stärker faktiskt inte hennes teser: Den bekräftar istället att andelen svenskar som vill avveckla kärnkraften har sjunkit från 80 till 30 procent under de senaste 20 åren. Den säger också att varannan svensk idag vill fortsätta använda kärnkraft, även på lång sikt.

Växthusgaserna är hotet – inte kärnkraften

När ska Wetterstrand acceptera att det verkliga och överordnande hotet mot mänsklighetens framtid är utsläppen av växthusgaser och klimatförändringen — inte uran eller kärnkraft?

Utmaningen för svenska politiker, tycker jag, är att dessutom utveckla Sveriges industriella bas. Det gör vi bland annat genom utbyggd klimatsmart kärnkraft och att de snart överåriga reaktorerna byts ut mot nya.

Carl B Hamilton
Riksdagsman (fp)
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören

Läs också: Flytta på dig, Hamilton (Maria Wetterstrand, miljöpartiet)

Bygg ut kärnkraften (Carl B Hamilton)