/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/Pigavdragare_1908.gif
Högavlönade söker flest pigavdrag. Skatteverket hade den 10 april behandlat drygt 42.000 ansökningar om skattereduktion för hushållsnära tjänster. Flest ansökningar kom från personer med över 386.000 kronor i förvärvsinkomst. För sammanboende kom de flesta ansökningarna från personer med en sammanlagd förvärvsinkomst över 834.000 kronor. Källa: Skatteverket.

Skattelättnaden för hushållstjänster utnyttjas mest av höginkomsttagare. Det framgår av ett underlag till regeringens egen utredning om skattelättnad för hushållstjänster, som LO-Tidningen har tagit del av. De som har begärt att få sänkt skatt därför att de köpt hushållstjänster har delats in i fyra inkomstgrupper (se diagrammet ovan).

I gruppen med de lägsta inkomsterna finns 25 procent av svenskarna. Men från dem kommer bara tio procent av ansökningarna om skattereduktion. I gruppen med de högsta inkomsterna finns tio procent av den arbetsföra befolkningen. Om avdraget för hushållstjänster utnyttjades lika mycket av alla, så skulle de alltså svara för tio procent av ansökningarna. Men de står för hela 40 procent.

Ovanligt ojämnt
Redan detta bekräftar vad reformens kritiker har sagt: Skattelättnader för dem som anlitar städhjälp och liknande gynnar främst höginkomsttagare. Men skattelättnaden fördelas troligen betydligt ojämnare än så. Det är rimligt att anta att den som tjänar mycket kan köpa mer hushållstjänster än den som tjänar lite.

Därmed begär höginkomsttagarna i genomsnitt skattereduktion med ett större belopp än låginkomsttagarna. På så sätt kapar den bäst avlönade tiondedelen åt sig mer än 40 procent av den totala skatteminskningen. Ett försiktigt antagande är att höginkomsttagarna tillgodogör sig mer än hälften av skattesubventionen.

– Man kan anta att höginkomsttagare begär större avdrag än låginkomsttagare. Men det har vi inte belägg för, vi har inte gjort någon sådan analys, säger Hans Eriksson, sekreterare i utredningen.

Flesta minst 40
Utredningens underlag visar också att ganska få personer under 40 år utnyttjar skattelättnaden för hushållstjänster. Bara var femte som ansökt om skattereduktion (22 procent) är under 40 år. 44 procent är i åldern 41 till 65 år, och 34 procent är över 65 år.

I debatten om hushållsnära tjänster har regeringspartierna framställt reformen som ett stöd för småbarnsfamiljer som har svårt att få tiden att räcka till, och en hjälp för deltidsarbetande kvinnor att öka sin arbetstid. Åldersstatistiken pekar inte på att just småbarnsföräldrar drar stor nytta av skattelättnaden.

Kvinnorna är i majoritet bland dem som begär skattereduktion för hushållstjänster. Men kvinnorna finns framför allt i de lägre inkomstskikten. Bland de högst avlönade köparna av hushållstjänster är de flesta män.

FAKTA:
Från den 1 juli 2007 kan den som anlitar någon för att utföra hushållsarbete sänka sin skatt. Skatteminskningen är 50 procent av arbetskostnaden. Som mest kan skatten minskas med 50.000 kronor per år (25.000 för år 2007). Med hushållsarbete menas exempelvis städning, gräsklippning och barnpassning. Då ansökningstiden gick ut den 5 maj hade omkring 45.000 ansökningar kommit in.