Facket klarar inte av att bevaka bemanningsbranschen. LO-kongressen måste öppna nya vägar och fatta beslut om en ny sorts tvärfackliga företrädare, som bevakar att avtalets villkor följs, skriver Maria Bosdotter och Olle Ludvigsson.

Ett återkommande tema i motionsfloden till LO:s kongress 2008 är svårigheterna för facket att rekrytera, organisera och företräda den växande skaran med osäkra anställningar och svag ställning på arbetsmarknaden. För tio år sedan kunde vi ännu tala om detta problem som en produkt av 90-talets arbetslöshetskris. I dag vet vi att det handlar om en bestående förändring av arbetsmarknaden, och därmed en överlevnadsfråga om facket vill klara strukturomvandlingens utmaningar framöver.

Tydlig och beslutsam strategi

Vi tror att det måste bli en central uppgift för den stundande LO-kongressen att lägga fast en tydlig och beslutsam facklig strategi på detta område. Om inte kommer vi ohjälpligt att bli förbisprungna av utvecklingen.

På några områden menar vi att nya villkor kräver nya grepp. Ett område där vi alldeles avgjort saknar ändamålsenliga arbetsformer är bemanningsbranschen. Där rör sig de anställda mellan arbetsplatser med olika avtal burna av olika förbund. Det förbund som är administrativt ansvarigt för bemanningsavtalet kan vara ett annat än det den anställde är medlem i, medan den arbetsplats där han/hon för tillfället är inhyrd tillhör ett tredje förbundsområde. Att fackligt bevaka branschen kräver samordningsinsatser över organisationsgränserna som vi utifrån våra erfarenheter i storstadsområdena måste konstatera att vi inte har förutsättningar att klara. Här måste till innovationer!

En sådan innovation som diskuterats en längre tid är inrättande av regionala fackliga företrädare, som med förhandlingsmandat från flera förbund på fältet kan bevaka löner och allmänna anställningsvillkor enligt bemanningsavtalet och på så vis få samma befogenheter på detta område som annars tillfaller facklig medlemsorganisation – med den begränsningen att medlemsförbundet omedelbart övertar förhandlingsrätten för sin medlem om det uppkommer tvist. Med en sådan kraft skulle vi få det smörjmedel vi behöver för samverkan över organisationsgränserna. Vi skulle också få något av en sambands- och informationscentral när det gäller att koppla ett fackligt grepp på hela den rörliga och svårbemästrade del av arbetsmarknaden där bemanningsföretagen opererar.

Fatta beslut om pilotprojekt på LO-kongressen

Problemen är störst i storstäderna. Vi är beredda att pröva nya vägar. Vi vill med detta inlägg rikta en uppmaning till LO-kongressen att låta oss göra det. Fatta beslut om att inleda pilotprojekt med regionala fackliga företrädare för bemanningsbranschen under kommande kongressperiod!

Samtidigt anmäler vi intresse från förbundsavdelningar i Stockholm och Göteborg att delta i sådana projekt.

Maria Bosdotter, ordförande för LO-distriktet i Stockholm
Olle Ludvigsson, ordförande för LO Göteborg
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören