/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/territorium_1908.jpg
 

GLOBALISERING. I en tid av världshistorisk omvandling grips vi av önskan att ”tänka nytt” och skynda historien till mötes. Mycket av epokskiftesretoriken kring globaliseringens tidsålder är varnande exempel på hur galet det kan bli.

Här är den holländsk-amerikanska sociologiprofessorn Saskia Sassens Territorium – Makt – Rättigheter föredömlig. Det är en bok full av ansatser men välgörande fri från avslutande hopp ut i det blå.

Sassen skriver om framtiden fast förankrad i nuet och i det förflutna. Hon följer sitt tema– gränssnittet mellan det nationalstatliga och globala – ända från medeltiden och framåt på jakt efter analytiska ledtrådar.

Hon vet att det nya alltid formas i en komplex legering med det gamla. På så vis visar hon på ett utrymme för politisk handling, och underminerar den bild av obönhörliga strukturella nödvändigheter som präglar det mesta som skrivs om globaliseringen.

Nationalstatens roll
Traditionellt beskrivs globaliseringen som en extern kraft och nationalstaten som ett offer som retirerar, anpassar sig och försvagas. Men Sassen visar mycket övertygande hur de starka nationalstaterna snarare är globaliseringens barnmorskor än deras offer.

Hon studerar hur globaliseringen verkar inom nationalstaten och förverkligas som produkt av en aktiv nationalstatlig politik. Hon utvecklar en sofistikerad begreppsapparat för att beskriva hur detta går till med fokus på titelns tre områden – territorium, makt och rättigheter.

Den konkurrenskraftiga staten
Uppmärksamheten är framförallt riktad mot statsapparatens inre omvandling. Här är bokens tes att globaliseringen betyder en maktförskjutning från dess lagstiftande till dess verkställande delar samtidigt som åtskillnaden mellan en privat och en offentlig sfär löses upp.

Båda processerna har allvarliga demokratiska och välfärdspolitiska konsekvenser.

Vi har alla en bild av den globala finansmarknadens växande inflytande över regeringspolitiken. Men vad Sassen särskilt framhäver är en ny normativ ordning där den offentliga sfären infiltreras av privata intresselogiker. Vi får vad Sassen kallar ”den konkurrenskraftiga staten” som ledstjärna, alltmedan kopplingarna mellan stat och folk och stat och välfärd försvagas.

Finansmarknad och aktivism
Den nya informationstekniken och de nya ”tidrum” eller ”territorialiteter” som den skapar ägnas en särskild del av boken, med fokus på två områden.

Dels det globala nätverket av finanscentra där Sassen bland annat gör en fascinerande analys av den internationella derivathandeln.

Dels nätverken av lokalt förankrade aktivister, där hon på gängse famlande sätt försöker ringa in något hon kallar ”det globala civila samhället” (fackföreningsrörelsen nämns emellertid enbart i bokens historiska delar).

Medborgarrättens plats
På temat rättigheter kommer Sassen bland annat in på den aktuella frågan om papperslösa migrantarbetare.

Vi har en föreställning om universella mänskliga rättigheter, men i praktiken förverkligas de genom nationalstaten och villkoras alltså av ett medborgarskap som blivit alltmer flytande och osäkert för en växande grupp människor. Människorätt och medborgarrätt hamnar i ett spänningsförhållande som tvingar in kampen för att upprätthålla värdiga villkor i nya banor.

Att stå mitt i floden
Sassens bok illustrerar svårigheten att stå mitt i förändringen och tala om omvärlden som ett pågående skeende.

Hon nämner på flera ställen svårigheten att finna ett språk som kan famna det obestämda, ofärdiga och motsägelsefulla i en pågående historisk förändring.

Man uppskattar hennes sökande, prövande attityd, men irriteras ibland över framställningens höga abstraktionsnivå. Boken är ett inlägg i ett vetenskapligt samtal på avancerad forskarnivå och det är lätt att känna sig utestängd.

Vi behöver det ofärdiga
Men sådant kan man stå ut med om ämnet är tillräckligt intressant. Vi behöver böcker där komplicerade frågor förenklas. Men vi behöver också framställningar som tänjer gränserna för sådant som vi bara kan begripa till hälften – böcker som prövar nya ord och begrepp som gör det möjligt för oss att tala inte bara om det kända utan också om allt det ofärdiga, obestämda i dagens värld.

Bok: Territorium – Makt – Rättigheter.
Författare: Saskia Sassen.
Översättning: Henrik Gundenäs.
Förlag: Atlas.

Örjan Nyström
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören