Replik: Erland Olauson (se länk nedan) driver linjen att EU:s Lissabonfördrag i framtiden kommer att skydda de fackliga rättigheterna bättre än när Lavaldomen fastslogs. Problemet är att fördraget kan ändras, enligt det så kallade ”förenklade förfarandet” med ett enkelt men enhälligt beslut i Europeiska rådet.

Varje medlemsland representeras där av statschefen eller statsministern liksom kommissionen av sin ordförande/president. Inga andra behöver dras in i beslutsprocessen att ändra detta fördrag som styr hela EU. LO förlitar sig därför på att statsministern ensam ska försvara de fackliga rättigheterna mitt i det finansiella sammanbrottet.

Hur kan LO tro att det går att förlita sig på Reinfeldt i alla väder?

Detta så kallade ”förenklade förfarandet” finns inskrivet i Lissabonfördragets (artikel 48, avsn. 6) och kan gälla ”ändring av samtliga eller delar av bestämmelserna i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. Denna tredje del omfattar alla politikens områden, utom utrikes- och säkerhetspolitiken. Det betyder att de starkare skrivningar för fackliga rättigheter, som LO förlitar sig på i Lissabonfördraget, alltså lätt kan försvagas!

Om man dessutom ser på EG-domstolens ställning, som med fördragsbeslutet blir överordnad alla domstolar i medlemsstaterna, så är frågan vilken praxis som den ska arbeta efter. I de texter som finns kan man se att den praxis som EG-domstolen ska arbeta efter i framtiden är den nu gällande. Det betyder att Laval-domen, liksom den nya Rüffert-domen, står fast och inte ändras av fördraget. Det blir därför inte någon bättre ställning för strejkrätten i fördraget varken genom att det nämns i rättighetsdeklarationen eller annat som LO hänvisar till.

Det är bara illusioner att man i efterhand ska kunna ändra ett redan färdigförhandlat avtal. När LO dessutom är berett att för evig tid låta svenska riksdagen lämna ifrån sig rätten att i efterhand uttolka och ändra i avtalen fastnar skrattet i halsen.

Läs också: Erlands inlägg "Vår modell slås inte sönder", 4/3 2008


Ulf Sandmark
Vällingby