Vi måste visa att SSU är hela arbetarrörelsens ungdomsförbund. Ska vi vara trovärdiga i ambitionen att vara hela arbetarrörelsens ungdomsförbund måste vi skapa forum och verksamheter som även tilltalar unga vuxna som inte går på universitet eller de studieförberedande programmen på gymnasiet. SSU kan bli mycket bättre på att besöka gymnasiets yrkesförberedande program. Det kan vi göra tillsammans med de fackförbund som organiserar arbetskraften i det branschområde som respektive program utbildar för.

Vi måste även bygga starkare band med LO-distrikten och förbundsavdelningarna ute i landet. Det är nödvändigt om vi ska klara av att organisera fackliga SSU-klubbar och nätverk. Det handlar om att skapa en verksamhet och organisation som tilltalar ungdomar som arbetar. Denna uppbyggnad måste ske mellan SSU-distrikten, LO-distrikten och förbundsavdelningarna. SSU-förbundet ska vara med i bakgrunden och stötta.
 
Under 1970-talet ägnades mycket arbete åt att få igång ungdomsverksamheten inom arbetarrörelsen. LO:s dåvarande ordförande Arne Geijer hotade med att LO skulle bilda en egen ungdomsorganisation om SSU inte klarade av rekryteringen av unga medlemmar i facket till socialdemokraterna. Resultatet blev inte en egen ungdomsorganisation utan en gemensam satsning på ungdomsverksamhet för att stärka SSU. Detta underlättade rekryteringen av unga fackliga medlemmar.

SSU gav arbetande ungdomar en grundläggande facklig och politisk skolning

Under denna period startades mängder med fackliga SSU-klubbar runt om i landet med arbetsplatsanknytning, förbundsanknytning eller tvärfackliga klubbar på orten. För de arbetande ungdomarna blev SSU inte bara en kamratförening utan även den organisation som gav dem grundläggande skolning både fackligt och politiskt. Detta gjorde avtryck i både den fackliga och den politiska delen av arbetarrörelsen.

Flera personer som började sitt engagemang i dessa fackliga SSU-klubbar har i dag uppdrag inom både fackföreningsrörelsen och partiet. Det är viktigt för återväxten inom arbetarrörelsen. Men det är minst lika viktigt att ta vara på unga yrkesverksammas åsikter. Politiken blir fattigare när stora grupper hamnar utanför. De ideologiska debatterna lamare. Besluten mindre angelägna.

Det som SSU byggde upp tillsammans med LO på 1970-talet har tyvärr långsamt tynat bort. I dag finns bara ett fåtal fackliga SSU-klubbar. Samtidigt har LO och flera förbund byggt upp en ungdomsfacklig verksamhet utanför SSU både centralt och regionalt plan. Det är en akilleshäl för SSU. Vi måste öka ansträngningarna att bli hela arbetarrörelsens ungdomsförbund.

SSU-arna har blivit yngre och partifolket har blivit äldre

I dag har SSU:s medlemmar yngre än tidigare. Samtidigt har socialdemokraternas medlemmar blivit äldre. Resultatet är att stora delar av befolkningen saknar partipolitiskt inflytande. För SSU är det nödvändigt att bryta trenden genom att engagera en större andel av de unga vuxna som i dag hamnar utanfor. Det ska vi göra för att stärka vår organisation. Våra politiska diskussioner blir bättre när fler deltar. Vi ska organisera de unga vuxna som i dag drabbas av bostadsbristen och de otryggare anställningsformerna.

Många ungdomar säger att deras föräldrar hade bättre framtidsutsikter. Vi ska ge dessa ungdomar framtidstro.

För att rekrytera och engagera unga yrkesverksamma har förbundsstyrelsen beslutat att vi ska satsa på en kampanj som vänder sig till unga på arbetsmarknaden. Tillsammans med några LO-förbund, de som är intresserade av just detta, tänker vi utforma en Temo-enkät som vi kallar ”Koll arbetsmarknaden”. Där ställer vi frågor om bland annat arbetsvillkor, fritid och bostad. Tanken är att alla SSU-distrikt kan använda den på arbetsplatsbesök. De som vill kan också kampanja med förbundet under en startvecka hösten 2008.

SSU ska återta sin ungdomsfackliga roll

Vårt mål är att SSU återtar den ungdomsfackliga roll som organisationen tidigare hade. Ett SSU-engagemang ska vara det naturliga steget både för fackligt och politiskt intresserade. Vi måste vara en samlande och skolande kraft både för arbetarklassens gymnasister och yrkesarbetande.

Jytte Guteland, förbundsordförande SSU
Hans Andersson, fackligt-politiskt ansvarig i SSU:s förbundsstyrelse
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören