Är du man och dessutom född i Sverige? Då är chansen störst att du får din arbetsskada godkänd, konstaterar Försäkringskassan.

Försäkringskassan har på regeringens uppdrag granskat de 35.000 beslut om livränta för den som drabbats av arbetsskadas som togs under 2005 och 2006. Bakgrunden är att män lättare än kvinnor får arbetsskadelivränta beviljad av sin försäkringskassa, vilket LO-Tidningen avslöjade i höstas. Det är också lättare – eller svårare – att få sin arbetsskadelivränta beviljad beroende på vilket län man bor i.

Det finns förstås inget lagligt stöd för de olika bedömningarna. Av de anmälda fallen under åren var ungefär lika många kvinnor som män. I undersökningen har faktorer som: kön, län, bransch, i vilken del av världen den försäkrade är född samt vilken slags skada det rör sig om granskats. Rapporten heter Socialförsäkringsrapport 2008:3.

Kön och ort avgör
Försäkringskassans egen granskning visar, trots de stora skillnaderna mellan länen, att män genomgående får en generösare behandling än kvinnor. Granskningen visar också att personer födda i Sverige eller Norden har större chans till livränta än människor födda utanför EU.

Olika sjukdomsdiagnoser bedöms dessutom olika. En betydligt större andel av belastningssjukdomarna än exempelvis de psykiska sjukdomarna godkänns. Det finns bara grova branschindelningar i rapporten. Men det finns ändå siffror som talar sitt tydliga språk. Inom kategorin ”gruv och bygg” godkändes nästan 62 procent av livränteärendena för olycksfall. Inom ”vård och omsorg” är motsvarande tal 35 procent.

Rapportförfattaren vill inte påstå att kassans handläggare beter sig osakligt. I slutsatserna talas i stället om ytterligare faktorer som det i nuläget inte går att väga in, men som påverkar. Några sådana faktorer skulle kunna vara utbildning, heltid eller deltid och skadans allvarlighet.

Historiska faktorer
Utredaren funderar också på om manligt dominerade branscher, med längre tradition av arbetsmiljöarbete, därmed byggt upp mer kunskaper om skador och betydelsen av att anmäla. Det kan också vara så att kvinnor och män har olika benägenhet att ansöka om livränta vid ett visst sjukdomstillstånd.

Slutligen tror rapportförfattaren att bedömningen av arbetsskadeärenden troligen kommer att bli mer lika från och med i år eftersom fem nationella försäkringscentrum kommer att ta hand om alla ärenden.

FAKTA: Beviljade livräntor på grund av arbetssjukdom 2006

  Kvinnor Män Totalt
Avgjorda fall 7.945 6.517 14.463
Bifall 1.039 1.699 2.738
Andelen bifall 13% 26% 19%


Läs också: artikeln "Män får ersättning dubbelt så ofta", 24/8 2007

Läs mer: om reglerna om arbetssjukdomar