Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening, de både fackförbunden för sjöbefäl, har gemensamt sagt upp de centrala kollektivavtalen.

Som facken ser det vill Sjöfartens Arbetsgivareförbund försämra villkoren. Arbetsgivarna vill bland annat slopa kostersättningen under ledigheterna. I stället skulle ett ombordtillägg införas för de perioder då befälen är till sjöss.

– Det bytet skulle försämra för den som exempelvis blir sjuk en längre tid, säger Leif Palm, ombudsman för Sjöbefälsförbundet. Vi vill veta vad vi tjänar, inte få olika lön månad för månad.

Parterna är också oeniga om hur ledighet ska tjänas in.

Sagt upp TAP
En annan stridsfråga är TAP-avtalet, som reglerar i vilken mån filippinska befäl får arbeta på svenska fartyg. Enligt avtalet får högst 50 procent av befälen utgöras av filippinska anställda. Men rederierna har börjat anställa utländska befäl från andra länder på den ”svenska” kvoten, främst från Östeuropa, vilket facken motsätter sig.

Därför har de även sagt upp TAP-avtalet, vilket dock löper året ut.

Förhandlingarna startade redan i oktober 2007. I vintras försökte Medlingsinstitutet lösa upp knutarna, men utan resultat.

Inga varsel
Facken anser dock att parterna stod ganska nära varandra före medlingen. Parterna har fortfarande underhandskontakter, och än så länge finns inga varsel om stridsåtgärder.

Medellönen för befälskollektivet – alltså både maskinbefäl, styrmän och kaptener – är 29.600 kronor i månaden inklusive ob och andra tillägg.