Svensk vård har blivit mer produktiv under senare år, enligt Sveriges Kommuner Landsting. Betyder det att också vårdens kvalitet blivit bättre?

Produktiviteten anses viktig för ekonomins utveckling. Ju högre produktivitet, desto mer kan vi tillverka per arbetad timme och desto rikare blir vi – kort sagt. Många försök har gjorts för att överföra begreppet produktivitet till offentlig sektor. En mer produktiv vård borde ju ge en ”rikare” befolkning.

Men problemen är många. Att en sköterska ger två sprutor samtidigt i stället för en är i och för sig en fördubbling av produktiviteten enligt den klassiska definitionen, men behöver knappast betyda någon kvalitetshöjning.

Ökat tre år i rad
I en ny grundlig genomgång har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ändå kommit fram till att produktiviteten inom vården har ökat tre år i rad, med små förändringar varje år. Kostnaderna har ökat, men produktionen av hälso- och sjukvård har ökat ännu mer.

– Naturligtvis vill man ha med någon kvalitetsaspekt, alltså hur väl en behandling utförs. Men det har vi inga fullgoda mått på. Det vi mäter är faktorer som antalet behandlingar och antalet patienter, säger Stefan Ackerby, biträdande chefekonom på SKL.

– Tre år är en ganska kort tid men inte mycket tyder på att kvaliteten på sjukvården har blivit sämre under denna tid. I så fall är det ändå fråga om att man har lyckats bättre än tidigare.

Stor osäkerhet
Men de mått som verkligen visar på hur effektiv vården är finns bara ”fläckvis”.

– Det finns för vissa sjukdomsgrupper och vissa områden, men någon samlad bild är svår att få.
Vad ska då de här översynerna leda fram till?
   
– Målet måste alltid vara att få så hög effektivitet som möjligt som inkluderar alla aspekter man lägger in i en god sjukvård: medicinska resultat men också tillgängligheten till vården och bemötandet av patienten, säger Stefan Ackerby.

Ännu större blir osäkerheten när SKL försöker jämföra olika landsting. Här spelar även faktorer in som befolkningens ålderssammansättning, personalens löneläge samt hur benägna människor är att uppsöka läkare beroende på var de bor.