Svar till Svenska Elektrikerförbundet avd 8 Sekt 8 med flera.

LO försvarar självfallet med all kraft strejkrätten både här hemma i Sverige och i Europa. Vår konflikträtt är grundlagsskyddad och hotas inte av domen i det så kallade Lavalmålet. Också från EU-kommissionens ordförande har vi fått försäkringar om att vår konflikträtt inte ska inskränkas.

Nu gäller frågan valet av metoder. LO:s styrelse för givetvis fortlöpande diskussioner om vilka metoder som är bäst lämpade att vidta för att minimera skadeverkningarna av domen.

Vi kräver principbesked
Om vi inte vidtar några åtgärder nationellt skulle domen få allvarliga konsekvenser för förhållandena på den svenska arbetsmarknaden. Lyckligtvis är det fullt möjligt att genom ändringar i Utstationeringslagen och den så kallade Lex Britannia och tillsammans med avtal mellan arbetsmarknadens parter att begränsa domens skadeverkningar. Detta är en uppfattning som det i dag finns bred enighet om.

En utredning tillsatt som ska bedrivas i nära samarbete med parterna på arbetsmarknaden, men vi har ändå krävt att regeringen redan nu ger ett principbesked om att vi fortsatt kan försvara en likabehandling på svensk arbetsmarknad.

Domen har betydelse för alla Europas löntagare, inte bara de svenska. Domstolen har genom sin dom ”kört över” Europas folkvalda politiker i minst två frågor: dels när det gäller förhållandet mellan den fria rörligheten och strejkrätten, dels när det gäller frågan om det är hemlandets eller värdlandets regler som ska gälla när ett företag utstationerar arbetstagare till ett annat land.

Därför måste vi nu genom åtgärder på europeisk nivå se till att den politik som europaparlamentet och ministerrådet gemensamt lagt fast åter blir bestämmande.

Stärker löntagarnas ställning
Inom ramen för det europeiska fackliga arbetet pågår därför nu en process för att få en social klausul på plats som tydliggör att det faktum att löntagarnas rättigheter förs in i det nya Lissabonfördraget innebär att dessa rättigheter inte underordnas de fyra friheterna.

Det nya fördraget stärker löntagarnas ställning genom att den så kallade rättighetsstadgan som innehåller viktiga fackliga rättigheter tas in i fördraget. Hade vi haft detta fördrag på plats hade sannolikt utgången i målet blivit en annan.
Även om vi delar er upprördhet så har inte EG-domstolen kommit med ett utslag som slår sönder vår modell. Hade det så skett hade de grundläggande förutsättningarna för vårt medlemskap raderats.

Nu krävs att vi gemensamt tar kampen här hemma och i Europa för starkare fackliga rättigheter.

Läs också: insändaren "Gör som danska LO" från Elektrikerförbundets sektion

Erland Olauson
LO:s avtalssekreterare