Riksdagen tar i veckan åter följderna av Lavaldomen upp. Sven Otto Littorin, arbetsmarknadsminister, ska förklara varför svenska regeringen valde att inte yttra sig i ett annat lönedumpningsmål i EU:s domstol, Rüffert.

Hösten 2006 gavs regeringen möjlighet att yttra sig i det tyska målet Rüffert i domstolen i Luxemburg. Den nya borgerliga regeringen valde då att inte göra det. Sven-Erik Österberg, socialdemokraternas talesman i arbetsmarknadsfrågor, är kritisk. Han ställer Sven Otto Littorin till svars i riksdagen.

– Sverige borde ha stött den tyska delstatens krav på löner enligt kollektivavtal på samma sätt som Tyskland gick in i Laval-målet. Det handlar om att försvara en kollektivavtalsmodell, säger Sven-Erik Österberg.

Inte i ropet då
Men Sven Otto Littorin anser inte att Sverige gjorde fel som inte yttrade sig. Regeringen ville inte föregripa den utredning om upphandling som då var aktuell. Den handlade om det gick att kräva villkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig upphandling.

– Rüffert är ett rent tyskt mål. Det fanns ingen anledning för Sverige att gå in i det. Sverige väljer att inte yttra sig i en mängd mål i domstolen, så det är inte så märkligt, säger han.

Kollektivavtalen blir botten
Sven Otto Littorin gör också klart att Sverige inte kommer att ratificera FN-organet ILO:s konvention 94. Den reglerar att myndigheter vid offentlig upphandling kräver löner och villkor som inte är sämre än det kollektivavtal.

– Det är osäkert om ILO-konventionen är i enlighet med EU-rätten. Dessutom är ILO inte en relevant part på den svenska arbetsmarknaden, något riksdagen kom fram till redan 1950. Därför ratificerades inte den nya konventionen då, säger Sven Otto Littorin.

Rüffert-målet är starkt kopplat till ILO-konventinen. Domen kommer på torsdag, den 3 april, och ger svar på om en myndighet kan kräva att företagen betalar en högre lön enligt ett lokalt kollektivavtal i delstaten Niedersachsen än minimilönen i det allmängiltigförklarade byggavtalet i Tyskland.

Tio har skrivit på
Om domstolen inte går på Niedersachsens linje underkänner den samtidigt ILO:s konvention om offentlig upphandling som ratificerats av tio EU-länder.

Svenska fack gör också kopplingar till Lavaldomen. Om Niedersachsen vinner mildras effekterna av Lavaldomen, anser fackens jurister.

LO och TCO krävde att regeringen skulle yttra sig i domstolen i Rüffert-målet och försvara kollektivavtalsmodellen.

– Men det stod tidigt klart att regeringen inte ville ge den tyska delstaten Niedersachsen sitt stöd och inte tänkte ratificera ILO-konventionen, säger Ingemar Hamskär, TCO:s chefsjurist.

Det är viktigt att Sverige gör tydligt för domarna i EU:s domstol att det finns system som avviker från sådana som de känner bättre till. Därför måste Sverige se till att yttra sig i relevanta mål för att förklara vår modell, anser Ingemar Hamskär.