/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/f_scharpf_1308.jpg
Fritz Scharpf

Sverige borde trotsa EU och öppet bryta mot Lavaldomen, enligt en av Tysklands främste samhällsforskare och EU-experter. Professor Fritz Scharpf är orolig över att domstolens makt växer på ländernas och politikernas bekostnad.

EU:s domstol har tagit makten i EU, och politiken spelar allt mindre roll, enligt professor Fritz Scharpf. Därför uppmanar han Sverige att göra motstånd genom att inte acceptera EU-domen i Lavalmålet.

– Det är det enda sättet att nå förändring. Det krävs att ett land vågar bryta mot reglerna, och det kan vara Sverige, säger han.

Anar trend
Fritz Scharpf är ett tungt namn inom samhällsvetenskaplig forskning i Tyskland. Statsvetaren har varit ledare för erkända forskningsinstitut i Berlin och Köln, och EU är ett av hans expertområden. Han ser en klar tendens i den senaste tidens domslut i EU:s domstol.

– Domstolen gör väldigt långtgående tolkningar där ekonomiska friheter tydligt sätts i främsta rummet. Därmed förskjuts unionen i en nyliberal riktning.

Domarna står över ländernas egna lagar och blir direkt giltiga i alla EU-länder. På så vis trängs politikernas beslut undan och den verkliga makten förflyttas till domstolen, enligt Fritz Scharpf. I Lavaldomen slog EU:s domstol fast att principen om fri rörlighet för tjänster inom EU går före den svenska modellen med kollektivavtal som reglerar arbetsmarknaden. Byggnads blockad av det lettiska byggbolaget Laval, som inte ville teckna svenska kollektivavtal och betala löner på svensk nivå, sågs som ett otillåtet hinder för den fria rörligheten.

Kränkte rörligheten
Ett annat exempel är Viking Linefallet, där finska arbetare hotade med strejk när företaget ville flagga ut ett fartyg till Estland för att kunna tillämpa estniska arbetsvillkor trots att rederiet var kvar i Finland. EU:s domstol slog fast att strejken var otillåten då den kränkte den fria rörligheten för företag.

– I Tyskland och i en del andra länder är strejkrätten garanterad i grundlagen, men på det här viset blir våra grundlagsskyddade rättigheter eliminerade genom EU-rätten, säger Fritz Scharpf.

Domarna från EU:s domstol är också prejudicerande, det vill säga vägledande för framtida rättsskipning, och rättspraxisen är svår att ändra. Om politikerna är missnöjda med de inhemska domstolarnas lagtolkning kan de ändra lagarna, men i EU är det i princip omöjligt. För att ändra EU:s domstols tolkning av en fördragstext måste alla medlemsländers regeringar säga ja till ändringen som sedan ska godkännas av ländernas parlament.

– Rättpraxisen går inte att korrigera politiskt, konstaterar Fritz Scharpf.

Måste våga vägra
Därför uppmanar han Sverige och Finland att öppet och med tydliga motiveringar trotsa domstolen.

– Politikerna kan inte göra något åt det här, om de håller sig till reglerna. Den enda möjligheten att nå en förändring är att länderna vägrar lyda domstolen.

Samtidigt, anser han, ska de klargöra att de är beredda att följa domarna om de andra ländernas regeringar tycker att de är riktiga. EU-länderna ska få fatta beslut i frågan genom en omröstning i ministerrådet.

– Det är det enda sättet att åter göra politik av tolkningarna av de europeiska fördragen, säger han.

Fel fokus
Sedan måste politikerna starta en debatt om domstolen och dess befogenheter, något som hittills knappt förekommit alls, enligt Fritz Scharpf.

– Man diskuterar europeisk lagstiftning, tjänstedirektiv och sjukvårdsdirektivet, men det verkliga problemet är rättspraxisen och den diskuteras aldrig.

Läs också: artikeln "Hemlig förlikning i Viking Line-målet", 28/3 2008

Läs också: alla artiklar och debattinlägg om Laval-målet