/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_wreder_1308.jpg
Åsa Wreder

Chefer kan anpassa både ledarstil och teknik på arbetsplatsen så att de bidrar till att skapa bättre arbetsmiljö och friskare medarbetare. Forskaren Åsa Wreder har tagit fram en ledarskapsmodell för att inspirera chefer till nya tankebanor.

Åsa Wreder, vid Luleå tekniska universitet, slår fast att ledarskapet är av största vikt både för arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen, men även för hälsan, kvaliteten och resultatet.

Hon vill inspirera och ge exempel på hur chefer kan arbeta hälsofrämjande och förhoppningsvis minska sjuktalen.

– Jag har tittat på hur framgångsrika organisationer har jobbat, säger Åsa Wreder.

Målinriktad
Hennes ledarskapsmodell går ut på att medarbetarna ges möjligheter att ha kontroll och hantera kraven i arbetet, får vara delaktiga, får information, kan se tydliga mål och följa upp dem och att har utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Hennes resultat bygger på två olika studier. I den ena har hon bland andra tittat på hur Swedbank arbetat hälsofrämjande.

– Banken har jobbat med en medveten struktur och vill utveckla medarbetarna och organisationen. Jag har tittat på hur personer på högsta nivån har bestämt mål och strategier för banken som de fört ner till chefer på lägre nivå. De har i sin tur sett till att medarbetarna på kontoren fått förutsättningar för att kunna genomföra målen praktiskt.

Kedja av vård
I den andra studien har hon fokuserat på hur teknik kan påverka arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen för, i detta fall, sjuksköterskor. Studien ingår i det så kallade Sarah-projektet i Norrbotten, som haft deltagare från kommuner och landsting och syftat till att skapa en samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi.

En av hennes slutsatser är att chefer kan styra sitt ledarskap och tekniken så att de hjälper till att skapa bra arbetsförhållanden som lever upp till medarbetarnas behov.

Fotnot: Åsa Wreder tog sin teknologie doktorsexamen i kvalitetsteknik med avhandlingen How leadership and new tech-
nology influence the work environment – Experiences taken from Swedish organizations.

Läs också: mer om
Åsa Wreders doktorsavhandling på Luleå universitets hemsida