Trots att hot och våld inom kollektivtrafiken har minskat så finns det mycket kvar att göra. Arbetsmiljöverket har gått igenom läget för bussförare och andra anställda runt om i landet.

Våld och hot i arbetet tillhör vardagen för många inom kollektivtrafiken. Och det är frågor som kollektivföretagen har jobbat med.

I en enkät bad Arbetsmiljöverket samtliga entreprenörer inom kollektivtrafiken i landet att bedöma förhållanden i den egna verksamheten när det gäller risker för våld och hot. 270 av 339 arbetsställen svarade.

Myndighetens sammanställning visar att det finns geografiska skillnader. Flera av de mindre företagen, som kör bussar i landsorten, har beskrivit riskerna för våld och hot som mycket begränsade.

Ensamjobb
Men svaren visar att riskerna alltid är desamma, även om riskbilder varierar stort mellan de olika verksamheterna: Det handlar framför allt om ensamarbete, hantering av pengar och kontroller av färdbevis. De är då som våld och hot kan uppstå.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren regelbundet göra riskbedömningar som också ska dokumenteras skriftligen. Av svaren i undersökningen framgår att detta endast genomförs regelbundet vid en tredjedel av de arbetsställen som svarat. En tredjedel av arbetsställena har aldrig gjort sådana riskbedömningar.

Föreskrifterna säger också att arbetstagare och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid de arbetsställen där riskbedömningar utförts så har det vid drygt hälften av arbetsställena genomförts i en direkt och kontinuerlig samverkan med skyddsombud eller arbetstagare.

Inga rutiner
Av svaren framgår också att närmare hälften av trafikföretagen inte har några skriftliga säkerhetsrutiner. Detta gäller i synnerhet de mindre företagen som verkar utanför tätorterna.

Ofta har diskussionerna handlat om kontanthanteringen ombord och att det är den som är problemet. Ungefär hälften av de svarande uppger att de har ”hög” biljettförsäljning ombord på fordonen.

Sms-biljetter
Många företag planerar dock att minska kontanthanteringen. Nästan samtliga trafikhuvudmän säger i sina svar att det här är något som ska åtgärdas. De vanligaste åtgärderna är att slopa nattaxan, öppna fler alternativa försäljningsställen och biljettautomater, sälja biljetter via sms och erbjuda laddning av periodfärdbevis via internet.

Och när någon har drabbats av hot eller våld på jobbet är beredskapen stor för att hjälpa och stödja, enligt de flesta svaren. Endast några få företag saknar helt rutiner när något händer.