Långtidssjukskrivningar beror inte bara på individen. Företagen kan själva minska sjukfrånvaron med tydliga chefer och delaktiga medarbetare.

De riktigt friska företagen jämförs i en studie med mer normalfriska. Forskare på Karolinska institutet och Stockholms läns landstings centrum för folkhälsa har tittat på 38 företag med mer än 75 anställda, och undersökt vilka faktorer som har en positiv effekt på sjukfrånvaron.

Hälften av företagen i studien hade en påtagligt låg långtidssjukfrånvaro medan den andra hälften hade en mer genomsnittlig. Några av slutsatserna är att de friska företagen är bättre på att se medarbetarna som en resurs, få dem delaktiga i förändringar, ha strategier för den sjukfrånvaro som finns på företaget och hålla ”högt i tak” när det gäller att ta emot kritik från medarbetarna.

Måste jobba på flera plan
– Det förebyggande arbetet är viktigt. När det är så stora skillnader mellan grupperna går det inte att bara att skylla på effekterna av ersättningsnivåerna. Det går att påverka väldigt mycket på alla nivåer i företagen, säger Magnus Svartengren, professor på
Karolinska institutet.

De flesta av de friska företagen hade olika ledord som genomsyrade verksamheten, och som nådde alla anställda genom exempelvis olika arbetsgrupper.

– Företaget hade också bra koll på vilka som var sjuka och varför. Det fanns väl fungerande strategier för hur man skulle handskas med anledningarna. Företagen väntade långt ifrån i 90 dagar utan satte igång med rehabiliteringsåtgärder direkt, säger Gunnel Ahlberg, forskare vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.

Ledarna avgörande
Forskarna drar även slutsatsen att tydligt ledarskap på alla nivåer samt internrekrytering av chefer hade stor betydelse.

– Det hänger ihop med delaktigheten. Synpunkter från de anställda tas till vara och man har möjlighet att fortsätta klättra uppåt.
Den som kommer underifrån i organisationen har stor kännedom om verksamheten, säger Gunnel Ahlberg.

I de friska företagen kände personal på alla nivåer bättre till sina begränsningar och befogenheter. I rekryteringsarbetet vägdes faktorer som trivsel i gruppen i högre utsträckning in i bedömningen, tillsammans med yrkeskompetensen.

– Alla dessa faktorer hänger ihop och flyter in i varandra. Det som krävs av företagen är ihärdighet, tålamod, fungerande rutiner och långsiktighet, säger Gunnel Ahlberg.