I förra veckan presenterade Konjunkturinstitutet (KI) en prognos över vad den nästan avslutade avtalsrörelsen kommer att ge i löneökningar för 2007 till 2009. Slutsatsen var att löneökningarna hamnar så högt att arbetslösheten riskerar att stiga när konjunkturen svänger. Konjunkturinstitutet tror att lönerna stiger med 4,6 procent per år. LO-ekonomerna tror i sin prognos på 4,2 procent.

Men risken är att KI överdriver utfallet av de centrala överenskommelserna, anser Mats Morin. En faktor är den lokala löneöversynen som finns i teknikavtalet. En lokal löneöversyn ska ge påslag om inte lönerna stiger till en viss nivå. I Medlingsinstitutets tidigare sammanställningar har lönepåslag från denna översyn räknats som löneglidningen och alltså inte setts som en centralt avtalad löneökning.

KI har i motsats till Medlingsinstitutet sett den lokala översynen som ett centralt avtalat lönepåslag, enligt LO-ekonomen Mats Morin, något som gör att årets centrala avtalsrörelse jämfört med tidigare avtalsrörelser ser ut att hamna på en högre nivå.

– Totalt sett kokar det ned till att KI redovisar höga centralt avtalade löneökningar jämfört med historiska utfall, vilket blir överdrivet.
Då skickar de Svarte Petter till arbetsmarknadens parter och säger att vi har förhandlat fram för höga löneökningar. Det rör sig kanske om upp mot 0,5 procent­enheter och det är stora tal i de här sammanhangen.

Kräver ännu mer
Trots att den lokala löneöversynen ses som centralt avtalade påslag så förutser KI därutöver ytterligare 0,5 procents löneglidning, lika mycket som LO-ekonomerna räknar med.

Finns då ingen risk att löneökningarna för den lokala löneöversynen räknas två gånger, dels som centralt avtalade, dels som löneglidning.

– Jo det är risken och då överdriver de löneökningarna inom industrin där den lokala löneöversynen finns, men också i tjänstesektorn och i kommunerna ligger man förvånansvärt högt, säger Mats Morin.

KI:s generaldirektör Mats Dillén anser inte att myndigheten har dubbelräknat.

– Nej, det har vi inte. Jag kan hålla med om att det är oklart om löneöversynen ska ligga i avtalet eller om den ska ligga som löneglidning.

– Jag uppfattar den som en garanterad löneglidning. En sådan post hamnar ju verkligen i en gråzon mellan det som traditionellt kallas löneglidning och det som är avtalsmässigt.

Men blir det inte fel då de centrala avtalen räknas annorlunda nu jämfört med tidigare?

– Jag kan inte svara på om löne­översynen är behandlad på samma sätt i den här prognosen som under förra avtalsperioden, men vår prognos över de totala löneökningarna är inte beroende av hur man bokför löneöversynsposten.

– Men det är ju en prognos, sedan kan ju utvecklingen bli på ett annat sätt, säger Mats Dillén.

FAKTA: Myndighet med anor
Konjunkturinstitutet är en 70 år gammal statlig myndighet och lyder under finansdepartementet. Det tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Institutet följer, analyserar och forskar kring den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt.

Läs också: artikeln "Ökad löneglidning i högkonjunktur", 21/11