Unga invandrade kvinnor har svårare att få jobb i dag än 2003. Trots att högkonjunkturen gjort att allt fler får jobb har arbetslösheten för utrikesfödda kvinnor mellan 16 och 24 år ökat från 15 till 20 procent. På samma tid har arbetslösheten för invandrade män i samma åldersgrupp minskat från nära 25 procent till 20 procent, enligt en rapport från LO.

– Det är svårt att säga exakt vad det beror på, men mycket talar för att utrikesfödda kvinnor blir allra mest diskriminerade, säger Madelene Syrén som skrivit rapporten.

Utlandsfödda drabbas också hårt av neddragningarna som nu sker i arbetsmarknadspolitiken. Enligt LO:s chefsekonom Dan Andersson får de som står längst från arbetsmarknaden, och inte har rätt till a-kassa, en allt mindre del av arbetsmarknadsåtgärderna. I början av 1990-talet utgjorde gruppen mer än hälften av deltagarna i arbetsmarknadsprogrammen, att jämföra med tio procent i dag.

Bara för insiders
– Arbetsmarknadspolitikens aktiva del berör mer och mer bara dem som redan är insiders på arbetsmarknaden. Outsiders lämnas utanför även i programmen, säger han.

Att integrationspolitiken inte lever upp till sina mål om att alla ska ha lika möjligheter och rättigheter, framgår tydligt av rapporten. Arbetslösheten är inte bara större bland utrikesfödda, inkomsterna är dessutom lägre. Och ju längre från Sverige de invandrade är födda, desto lägre är deras inkomster.

Det finns inget enkelt sätt att ge utlandsfödda samma chans på arbetsmarknaden som andra, men Madelene Syrén har två konkreta förslag. För det första måste ansvaret för arbetsmarkandsintroduktionen bli tydligare.

Otydlig fördelning
– I dag är det en otydlig fördelning av ansvaret mellan Ams och kommunerna. Delat ansvar är ingens ansvar.

Dessutom behövs mer resurser både till arbetsmarknadspolitiska program och till kommunerna som tar emot nyanlända flyktingar.

– Det är ytterst en resurs och ansvarsfråga. Börjar man där har man löst mycket, säger hon.

Ladda ner: rapporten "Statens politik för integration och mot etnisk diskriminering" från LO