Vi ska vara väl förberedda och samordnade inför nästa avtalsrörelse år 2010, skriver representanter för nio LO-förbund. Vi, nio fackliga organisationer, är ense. Vi har medlemmar verksamma inom många olika delar av vårt samhälle, i stora företag och i små, inom den privata sektorn och inom den offentliga. Våra medlemmar skapar, vårdar och står till tjänst och de har alla, som löntagare, ett starkt gemensamt intresse.

Vi har en gemensam bild av en god framtid för alla medborgare med satsningar på allt det som är viktigt i människors vardag. Moderna och effektivt fungerande samhällsfunktioner är en nödvändig förutsättning också för lönsamma och konkurrenskraftiga företag.

Men istället ser vi en utveckling i vårt samhälle där långsiktighet får stå tillbaka för kortsiktighet. Där anpassning och flexibilitet går före stabilitet och förutsägbarhet, för myndigheter, företag, organisationer och medborgare. Tillsammans ser vi också en utveckling på arbetsmarknaden där problemlösning och samverkan får stå tillbaka för hot och konfrontation. Där osäkerhet och otrygghet minskar nyfikenhet och arbetsglädje som drivkraft.

Vi har samma bild av en god framtid och ser samma utveckling med likartade problem för våra medlemmar och för alla medborgare. Därför är vi ense. Under den senaste tiden har arbetsgivarna i termer av globalisering och allmänna krav på flexibilitet sökt utvidga arbetsledningsrätten, öka arbetsgivarens möjligheter att ensidigt fatta beslut om lönesättning, arbetstider, arbetsmiljö, integritet samt över fördelningen av arbetsuppgifter och utbildning.

För att bryta utvecklingen krävs en starkare samverkan mellan oss inom främst tre områden:

  • Våra medlemmars trygghet i anställningen måste öka, rätten till en heltidsanställning ska stärkas, rätten till tillsvidareanställning ska stärkas, arbetsgivarens möjligheter att kringgå reglerna vid uppsägningar och återanställning ska begränsas.
  • Våra medlemmars vilja och möjligheter att medverka i och stödja en ständig effektivisering av all verksamhet förutsätter ett starkare skydd. Ingen enskild person ska tvingas bära kostnaderna för samhällets nödvändiga och önskvärda omvandling. Därför måste omfattningen av vidareutbildningen öka och stödet vid utbildning eller arbetslöshet förbättras. Det måste alltid finnas en andra chans, för alla.
  • Våra medlemmar har rättmätiga krav på en rimlig lön för sitt arbete. Samtidigt inser vi att det ligger i våra medlemmars intresse med en långsiktigt stabil lönebildning. Men det avgörande villkoret för stabilitet är att lönebildningen utgår från en korrekt avvägning mellan å ena sidan de ekonomiska förutsättningarna på grund av konkurrenskraft och inflation och å andra sidan de sociala kraven på rättvis fördelning, jämställda löner mellan män och kvinnor och jämlikhet mellan hög och låg.
  • Våra medlemmars situation på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden har på allt för många områden försämrats. Starka krafter bland arbetsgivarna men också inom politiken vill driva den utvecklingen längre.

Vi vill bryta det som varit, vi vill stödja utvecklingen mot en god framtid för våra medlemmar, för alla anställda, vi vill bidra till en långsiktigt stabil utveckling av vårt land. Därför inleder vi nu ett fackligt samarbete. De uppgifter vi ställer oss för är stora, de motkrafter vi kommer att möta är starka.

Vårt mål är enkelt och tydligt, vi ska vara väl förberedda och samordnade inför nästa avtalsrörelse år 2010. Om detta är vi ense!

Läs också: artikeln "LO-förbunden som trotsar industrin", 16/11 2007
Läs också: analysen "Nu hotas de tidigare ohotade", 16/11 2007

Gunnar Ericson
, avtalssekreterare Byggnads
Ronny Wenngren, förhandlingschef Elektrikerna
Magnus Pettersson, avtalsansvarig Fastighets
John Haataja, avtalssekreterare Handels
Mats Hansson, avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket
Håkan Pettersson, andre vice ordförande Kommunal
Hans-Åke Engdahl, avtalssekreterare Målarna
Sven-Olof Hellman, förhandlingschef Seko
Sofie Rehnström, avtalssekreterare Transport

Skriv ett e-psotbrev till redaktionen