Jämos Handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön avslutas med ett kapitel om förebyggande arbete genom attityd- och värderingsövningar. Författaren Lena Sievers uppmanar alla företag, stora som små, att diskutera frågorna. Ett seminarium behöver bara ta en förmiddag, eller ett par timmar, anser hon. Här följer ett utdrag ur boken och ett exempel på övning som ska göra deltagarna känslomässigt engagerade för att sätta sig in i ämnet.

Värderingsövning: Komplimang eller sexuella trakasserier?

Heta stolen
Ledare läser upp nedanstående påståenden – ett i taget. Anvisningen till deltagarna är: ”Byt plats om du håller med, det vill säga om påstående stämmer överens med det du tycker.”

 • Det är skillnad på att ge en komplimang och att ge beröm.
 • En komplimang kan upplevas som stötande.
 • Det kan vara svårt att skilja på en komplimang och sexuella trakasserier.
 • Det kan vara direkt olämpligt att som chef/arbetsledare ge komplimanger till sina anställda.

Följdfrågor för samtal i grupper om tre personer

 • Vad är en komplimang? Vad betyder ordet för dig?
 • Vad är beröm? Vad betyder ordet för dig?
 • Vad är sexuella trakasserier? Vad betyder ordet för dig?
 • När kan en komplimang upplevas som stötande?
 • Kan en komplimang upplevas som sexuella trakasserier? Ge i så fall några exempel.
 • Vem avgör om ett beteende är en komplimang, något stötande eller sexuella trakasserier?


Redovisning av smågruppssamtalen i storgrupp
I samband med övningen ovan kan det vara lämpligt att introducera eller diskutera definitionerna av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.

”Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en arbetssökandes eller en arbetstagares värdighet och som har samband med kön.”

”Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökandes eller arbetstagandes värdighet.” (16a § jämställdhetslagen)

I samband med genomgången av definitionerna är det viktigt att påpeka att:

 • Det kan variera från person till person om ett uppträdande upplevs som kränkande. Nyckelord i sammanhanget är om beteendet är ”oönskat” eller ”ovälkommet” eller kränker någons värdighet på arbetsplatsen. Hur vi uppfattar saker kan också bero på faktorer som ålder, bakgrund, etnisk tillhörighet, personliga erfarenheter eller i vilket sammanhang ett beteende förekommer.
 • Det är viktigt att berätta om man känner sig kränkt av en annan persons handlingar så att den som utfört handlingen blir medveten om följderna.
 • Det kan finnas nedvärderande inslag eller sexualiserad jargong i arbetsplatskulturen till exempel i form av kränkande språkbruk. En sådan arbetsplatskultur kan generera sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön om företeelserna riktas direkt mot någon eller några personer på arbetsplatsen.
 • Arbetstagare som utsätts för kränkande behandling ska få hjälp hos arbetsgivaren eller stöd och råd av en kontaktperson.