Två statssekreterare, Uddén Sonnegård och Jansson, har bemött vår artikel, som var riktad till Littorin. Inlägget är intressant, främst genom det statssekreterarna inte kommenterar. Våra påpekanden förtjänar därför att upprepas:

• Regeringen har infört avgifter till staten som i år uppgår till 15–20 miljarder kronor mer än statens totala utgifter för arbetslöshetsförsäkringen för att sänka skatter, främst för höginkomsttagare och förmögna. Avgifterna är en ny form av särbeskattning av en grupp medborgare, a-kassornas medlemmar.

• Regeringen visste i förväg vilka konsekvenserna för a-kassorna skulle bli av kraftigt höjda avgifter till staten. Det framgick av en utredning på näringsdepartementet 2005. Sedan valet har var tionde medlem, cirka 370 000 personer, gått ur a-kassorna med de konsekvenser detta får om de drabbas av arbetslöshet.

• Regeringens planer på att införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring har som främsta syfte att dra in mer pengar till staten för att finansiera skattesänkningar. Rege-ringens argument är bara dimridåer och påståendet att så många står utanför arbetslöshetsförsäkringen är fel.

• Regeringens argument för de stora skillnaderna i avgifter mellan a-kassorna kan inte beläggas. Påstådda effekter finns inte.

Den ena ekonomiprofessorn efter den andra radas upp

Den enda fråga Littorins skribenter tar upp i sitt inlägg är att ersättningsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen påverkar arbetsutbudet och därmed arbetslösheten. Den ena ekonomiprofessorn efter den andra radas upp för att bekräfta att så är fallet. Men i den frågan slår Uddén Sonnegård och Jansson in helt öppna dörrar. Vi talar inte om hur sambandet mellan ersättningsvillkor och arbetsutbud ser ut i allmänhet, i USA eller något annat land utan om förutsättningarna i Sverige. Som kloka ekonomer alltid påpekar så måste frågan prövas i sitt sammanhang, de institutionella förutsättningarna i varje land.

Det känns dock lite pinsamt att behöva påpeka för ansvariga statssekreterare att sambandet självklart förutsätter att det finns en efterfrågan på arbetskraft, det räcker inte att arbetslösa söker arbete. Märkligt nog verkar statssekreterarna inte ha läst vad OECD:s experter skrivit i rapporten (Employment Outlook – Boosting Jobs and Incomes, 2006) utan hänvisar till vad någon anställd i OECD sagt i en mer begränsad fråga.

OECD-rapporten redovisar det självklara att det inte bara finns en väg till framgång, att olika åtgärder måste ses i sitt sammanhang och med utgångspunkt från hur de kombineras med varandra.

OECD pekar ut Sverige, före den borgerliga regeringen, och några få andra länder som de allra mest framgångsrika.

Svagt stöd för att sänkt a-kassa ger fler jobb i Sverige

OECD-rapporten anger till och med för Sveriges del att det inte går att finna någon statistiskt säkerställd effekt av arbetslöshetsersättningens nivå på arbetslösheten och att stödet för att sänkt ersättningsnivå skulle leda till fler sysselsatta i Sverige är mycket svagt.

Men det behövs inte ens en rapport för att bekräfta vad OECD konstaterat. Det är bara att granska länderjämförande statistik. Sverige tillhör de länder som har den allra högsta andelen sysselsatta, minsta skillnaden mellan män och kvinnor, den lägsta arbetslösheten och den minsta andelen fattiga. Den kraftiga sysselsättningsökningen under 2006 är också en bekräftelse på att det går att kombinera rimliga ersättningsvillkor i arbetslöshetsförsäkringen med en mycket god sysselsättningsutveckling.

Uddén och Jansson pratar om full sysselsättning och ett inkluderande samhälle. Men regeringens politik som gällt arbetslöshetsförsäkringen har ju hittills bara inneburit att de sämst ställda på arbetsmarknaden gjorts fattigare. Deras väg till arbete och egen försörjning har inte blivit kortare. Det kan ju inte vara det som menas med inkludering. Regeringens senaste budgetproposition visar också att talet om full sysselsättning bara är tom retorik. De säger en sak och gör något annat.

Bo Jangenäs
Före detta generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Clas LInder
Vice ordförande i Transportarbetareförbundet
Skriv till debattredaktören

Läs också artikeln "Dyrare a-kassa ska betala regeringens skattesänkningar", 11/10 2007
Läs också artikeln ”Avtrappad a-kassa ökar drivkraften att söka jobb” 26/10 2007