Produktivitetsutvecklingen i den svenska ekonomin har uppmärksammats mycket under senare år. Ökningstakten har sedan mitten på 1990-talet legat betydligt högre än i de flesta andra EU-länder. Framförallt har tillverkningsindustrin effektiviserats kraftigt.

Bara tre länder i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD uppvisade mellan 1995 och 2003 en högre tillväxt inom den sektorn.

Mer produktiva
Men hur har de senaste årens utveckling förändrat Sveriges relativa position jämfört med andra industriländer?  LO-Tidningen har djupdykt i statistik från FN-organet ILO för att söka svaret. Sverige låg vid ingången av 1990-talet internationellt sett i en mittenregion i fråga om arbetskraftens produktivitet. Nordamerika och tio västeuropeiska länder uppvisade högre produktivitetstal. Men detta har förändrats.

ILO:s sammanställning visar att Norge, följt av USA och Frankrike, har den mest produktiva arbetskraften. Sverige ligger på en nionde plats. Detta om produktiviteten mäts som bruttonationalprodukt per arbetad timme. USA ligger i topp om mätningen görs per anställd, men detta förklaras till stor del av att amerikanarna arbetar avsevärt fler timmar än de flesta européer. Svenskarna ligger tillsammans med danskar, tyskar och fransmän internationellt sett långt ner i fråga om antalet arbetade timmar per år.

Mäter per timme
Det svenska produktivitetsrycket syns väldigt tydligt i siffrorna över utvecklingen inom tillverkningsindustrin. Inom den sektorn har produktiviteten mer än fördubblats sedan 1990. Sverige placerar sig 2005, det senaste året i statistiken, på en femteplats i världen. Bara tillverkningsarbetarna i Irland, USA, Finland och Belgien producerar mer per timme.

Flera länder som redovisat årliga ökningstal i nivå med Sveriges kommer från ett betydligt lägre utgångsläge.
Ett tydligt exempel är Sydkorea som under senare år haft den högsta uppmätta produktivitetsökningen inom tillverkningsindustrin. Men mätt i värdet av deras produktion per timme placerar de sig på en nittonde plats.
Bland västländerna är det bara Irland och Finland som haft en bättre produktivitetsutveckling än Sverige sedan början av 1990-talet.